Analiza szczególnych zasad opodatkowania w znowelizowanych przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Monitor Podatkowy | 1/2019
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.19.1.2
Wojciech Maruchin
Analiza szczególnych zasad opodatkowania w znowelizowanych przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawodawca wprowadził do przepisów PDOPrU trzy nowe reżimy opodatkowania. Pierwszy z nich został wprowadzony w odniesieniu do opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej. Stanowi to odpowiedź polskiego ustawodawcy na zaproponowany przez OECD planu działań dotyczących zmniejszania podstawy opodatkowania i transferu zysków (Base erosion and profit shirting). Podatnicy korzystający z tego szczególnego reżimu będą uprawnieni do stosowania ­stawki podatkowej w wysokości 5% do uzyskanego przez siebie dochodu. Drugi z nich dotyczy opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia walut wirtualnych, który został osiąg­nięty na przestrzeni roku podatkowego. Zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi ustalania podstawy opodatkowania w podatkach dochodowych będzie ją stanowić różnica pomiędzy sumą przychodów a kosztami uzyskania przychodów, do której będzie stosowana stawka podatkowa w wysokości 19%. Ostatni z analizowanych reżimów dotyczy alternatywnego sposobu opodatkowania dochodów z emisji ­euroobligacji poprzez możliwość korzystania przez emitenta ze zryczałtowanej stawki podatkowej w wysokości 3%.SUMMARY

Analysis of detailed rules of taxation in amended regulations on CIT
The lawmaker introduced new regimes of taxation to regulations on corporate income tax. The first regime was introduced in relation to taxation of income generated by intellectual property laws. This is the answer of the Polish lawmaker to the proposed by OECD plan of activities regarding lowering base erosion profit shifting. Taxpayers who use this specific regime will be eligible to use 5% tax rate from the income they gain. The second regime concerns taxation of income from payable disposure of virtual currencies, which was gained over a financial year. According to general rules on setting tax base in income tax, it will be the difference between the amount of income and deductibles to which a 19% tax rate will be applied. The last analyzed regime regards an alternative way of taxation of income from Eurobonds through a possibility to use by a bond issuer a 3% flat tax rate.
Key words BEPS • intellectual property laws • 5% tax rate • flat 3% tax rate • Eurobond • using tax exemption • taxation of non-residents • virtual currency • income from capital gain • using 19% tax rate • bond holder • bond issuer • lowering BEPS • avoiding taxation • taxation of eligible income • interest rate or discount on bonds