Monitor Podatkowy / Artykuły / VAT / Orzeczenia i glosy

Ustalenie pierwszego zasiedlenia dla potrzeb VAT

Pod pojęciem pierwszego zasiedlenia rozumie się oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: a) wybudowaniu lub b) ulepszeniu (rozumianego jako...

Ulga na zakup kasy fiskalnej w przypadku przekształcenia

W wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową spółka ta nie przejmuje (kontynuuje) obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego...

Opodatkowanie VAT wynajmu lokali mieszkalnych pracownikom

Tymczasem zarzucając w skardze kasacyjnej błędną wykładnię art. 43 ust. 1 pkt 36 VATU, całkowicie pominięto, że ustawodawca nie zwolnił z opodatkowania wynajmu lub dzierżawy na cele działalności...

Opodatkowanie VAT kaucji

Kwota kaucji otrzymanej od nabywcy, zatrzymana następnie w związku z niewywiązaniem się przez kontrahenta z jego obowiązków wobec wnioskodawcy stanowi wynagrodzenie tytułem dokonanej dostawy, w...

Nauka pływania jako usługa kompleksowa – stawka VAT

Do usługi wstępu do aquaparku znajdował zastosowanie art. 8 ust. 2a VATU. W konsekwencji ta odrębna usługa miała własną podstawę opodatkowania (wynagrodzenie za nią), która nie stanowiła elementu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 9/2019
Liczba tekstów: 2958