Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / VAT / Value-added tax

Usługi świadczone w sposób ciągły a VAT

Stella Brzeszczyńska

Autorka omawia skutki podatkowe umów cywilnoprawnych, które łączą strony przez dłuższy czas, np. na dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu przewodowego, usługi telekomunikacyjne, czy umowy...

Nadużycie prawa podatkowego

Przedmiotowa umowa sprzedaży była nieważna ze względy na zawarcie jej w celu obejścia prawa rozumianego w tym przypadku nie jako pominięcie obowiązującej regulacji prawnej, ale jako nadużycie...

VAT - "puste faktury"

Przepis art. 33 ust. 1 VATU nie ma zastosowania w sytuacji, gdy wystawiona faktura z wykazanym w niej podatkiem nie odzwierciedla rzeczywistej sprzedaży. Uchwała NSA (7) z 22.4.2002 r., FPS 2/02 ...

VAT - przedłużenie terminu zwrotu podatku

Przedłużenie terminu do zwrotu różnicy podatku, o jakim mowa w art. 21 ust. 6 ustawy z 8.1.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 50, poz. 11 ze zm.) następuje w...

Refakturowanie usług

Wywiązanie się przez sprzedawcę z obowiązku dostarczenia towaru nabywcy nie upoważnia do refakturowania na niego usługi transportowej świadczonej na rzecz nabywcy. Wyrok SN z 6.3.2002 r., III RN 13/01...

Czy w podatku VAT możliwe jest stwierdzenie nadpłaty?

Marcin Rybicki

Podstawowa zasada funkcjonowania podatku od towarów i usług polega na tym, że jeden z podatników biorących udział w obrocie gospodarczym wpłaca podatek do budżetu, a drugi ma prawo pomniejszyć podatek...

Przedawnienie w podatku od towarów i usług

Krystyna Dziedzic

Korzystne dla podatników orzecznictwo sądowe dotyczące przedawnienia spowodowało duże zainteresowanie czytelników tym tematem. Przedawnienie powoduje wygaśnięcie zobowiązania na skutek upływu czasu....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226