Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / VAT / Value-added tax

Prawo do obniżenia VAT

Z bezpośredniego brzmienia przepisu art. 19 ust. 3b ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym wynika, że nie odsyła on do terminów składania deklaracji z art. 10 ust. l i art. 26...

Usługi świadczone w sposób ciągły a VAT

Stella Brzeszczyńska

Autorka omawia skutki podatkowe umów cywilnoprawnych, które łączą strony przez dłuższy czas, np. na dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu przewodowego, usługi telekomunikacyjne, czy umowy...

Nadużycie prawa podatkowego

Przedmiotowa umowa sprzedaży była nieważna ze względy na zawarcie jej w celu obejścia prawa rozumianego w tym przypadku nie jako pominięcie obowiązującej regulacji prawnej, ale jako nadużycie...

VAT - "puste faktury"

Przepis art. 33 ust. 1 VATU nie ma zastosowania w sytuacji, gdy wystawiona faktura z wykazanym w niej podatkiem nie odzwierciedla rzeczywistej sprzedaży. Uchwała NSA (7) z 22.4.2002 r., FPS 2/02 ...

VAT - przedłużenie terminu zwrotu podatku

Przedłużenie terminu do zwrotu różnicy podatku, o jakim mowa w art. 21 ust. 6 ustawy z 8.1.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 50, poz. 11 ze zm.) następuje w...

Refakturowanie usług

Wywiązanie się przez sprzedawcę z obowiązku dostarczenia towaru nabywcy nie upoważnia do refakturowania na niego usługi transportowej świadczonej na rzecz nabywcy. Wyrok SN z 6.3.2002 r., III RN 13/01...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179