Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles

Refakturowanie usług

Wywiązanie się przez sprzedawcę z obowiązku dostarczenia towaru nabywcy nie upoważnia do refakturowania na niego usługi transportowej świadczonej na rzecz nabywcy. Wyrok SN z 6.3.2002 r., III RN 13/01...

Stawka podatku od nieruchomości

Wykonywanie zawodu radcy prawnego jest działalnością prowadzoną w celach zarobkowych na własny rachunek radcy. Powyższa działalność stanowi jego źródło dochodów w związku z tym lokal przeznaczony na...

Umorzenie zaległości podatkowej po zapłaceniu podatku

Trafny jest pogląd Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, że zapłacenie podatku w czasie toczącego się postępowania odwoławczego nie powoduje bezprzedmiotowości postępowania w sprawie umorzenia...

NSA: odmowa przyjęcia zgłoszenia celnego

Stanowiąc w art. 64 § 3 Kodeksu celnego o trybie postępowania organu celnego ze zgłoszeniem celnym dokonanym bez zachowania warunków formalnych, określonych w art. 64 § 1 i 2, ustawodawca przesądził...

Wykładnia prawa - tzw. obejście ustawy podatkowej

Bogumił Brzezińsk, Bogumił Brzeziński

Glosa do wyroku NSA z 31.1.2002 r., I SA/Gd 771/01 Teza: 1. Z istoty prawa podatkowego można wyprowadzić zasadniczą normę nakazującą zapłatę podatku w sytuacji spełnienia warunków powodujących...

Czy w podatku VAT możliwe jest stwierdzenie nadpłaty?

Marcin Rybicki

Podstawowa zasada funkcjonowania podatku od towarów i usług polega na tym, że jeden z podatników biorących udział w obrocie gospodarczym wpłaca podatek do budżetu, a drugi ma prawo pomniejszyć podatek...

Przedawnienie w podatku od towarów i usług

Krystyna Dziedzic

Korzystne dla podatników orzecznictwo sądowe dotyczące przedawnienia spowodowało duże zainteresowanie czytelników tym tematem. Przedawnienie powoduje wygaśnięcie zobowiązania na skutek upływu czasu....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248