Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles

VAT - wykładnia pojęcia "otrzymanie towaru"*

Przez “otrzymanie towaru”, o którym mowa w art. 19 ust. 3a VATU należy rozumieć pewien stan faktyczny polegający na tym, że podatnik faktycznie dysponuje towarem i nie musi go nawet wykorzystać do...

ZPChR - zwrot podatku VAT

Przepis art. 14a ust. 7 pkt 2 VATU sformułowany jest jednoznacznie. Mowa w nim o występowaniu zaległości w określonych podatkach, co oznacza, że jakakolwiek zaległość w tego rodzaju zobowiązaniach...

Prawo do obniżenia VAT

Z bezpośredniego brzmienia przepisu art. 19 ust. 3b ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym wynika, że nie odsyła on do terminów składania deklaracji z art. 10 ust. l i art. 26...

Usługi świadczone w sposób ciągły a VAT

Stella Brzeszczyńska

Autorka omawia skutki podatkowe umów cywilnoprawnych, które łączą strony przez dłuższy czas, np. na dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu przewodowego, usługi telekomunikacyjne, czy umowy...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248