NAJNOWSZE

Ustalenie przez strony umowy dzierżawy faktu przeniesienia na dzierżawcę kosztu podatku od nieruchomości rodzi obowiązek uwzględnienia jego wartości w kwocie czynszu stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem VAT usługi dzierżawy

Łukasz Szczygieł, Bartosz Fuchs

W przypadku gdy w umowie dzierżawy zostanie ustalone, że dzierżawca będzie ponosił koszt podatku od nieruchomości, wówczas wartość tej daniny będzie stanowiła jeden z elementów cenotwórczych usługi...

Odpowiedzialność członka zarządu za puste faktury

W ocenie sądu, z odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki nie zwalnia strony okoliczność braku wiedzy na temat majątku spółki oraz pełnienie w zarządzie spółki funkcji tzw. słupa – co trafnie...

Klasyfikacja i opodatkowanie VAT umowy cesji

Wprawdzie zarówno w przypadku umowy przedwstępnej, jak i cesji praw i obowiązków wynikających z tej umowy nie dochodzi do ostatecznego rozporządzenia towarem, jeśli jednak czynność przewidziana w...

VAT od zbycia prac adaptacyjnych w szpitalu

Zbycie prac adaptacyjnych wykonanych przez stronę skarżącą w dzierżawionych od szpitala pomieszczeniach nie może zostać uznane za odpłatną dostawę towarów, gdyż nie mamy tu do czynienia z odrębną...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2020
Liczba tekstów: 3004