Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Prawo podatkowe / Tax law

Zmiany w dyrektywie o fuzjach - zakres regulacji

Rafał Chmielewski

Dnia 17 lutego bieżącego roku Rada Unii Europejskiej uchwaliła ostatecznie Dyrektywę wprowadzającą zmiany do Dyrektywy o fuzjach (DWZ)1. Poniżej zostaną omówione podstawowe uregulowania tego nowego...

Nieekwiwalentne wynagrodzenie jako podstawa opodatkowania

Dariusz Gibasiewicz

Wyrok ETS z 20.1.2005 r. (C-412/03) w sprawie Hotel Scandic Gåsabäck Ab v Rikssakatteverket Artykuły 2, 5(6) i 6(2)(b) Szóstej Dyrektywy 77/388/ EEC z 17.5.1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów...

Rezydencja podatkowa a ulgi podatkowe - glosa

Adam Biegalski

Wyrok ETS z 1.7.2004 r. (C-169/03) w sprawie Florian W. Wallentin v. Riksskatteverket Wstęp Artykuł 39 TWE zabrania Państwu Członkowskiemu stanowienia przepisów, na mocy, których osoby fizyczne...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226