Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Postępowanie sądowoadministracyjne / Administrative and judicial proceedings

Konstytucyjność podstaw kasacyjnych

1. Artykuł 174 i art. 183 § 1 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 169, poz....

Doradca podatkowy jako pełnomocnik - glosa

Marcin Frydrychowicz

Glosa do wyroku NSA z 3.10.2005 r., II GSK 196/05 Stan faktyczny W dniu 4.4.2005 r., WSA w Warszawie1, rozpoznał skargę Krajowej Rady Doradców Podatkowych (KRDP) na decyzję Ministra Finansów2, w...

Skarga kasacyjna - ocena rozwiązań i praktyki orzeczniczej

Adam Mariański

Zasadnicze problemy związane z funkcjonowaniem przepisów regulujących zasady wnoszenia i rozpatrywania skargi kasacyjnej po roku obowiązywania tych regulacji1 były już przedmiotem rozważań na łamach...

Niezbędne koszty postępowania kasacyjnego

W postępowaniu wywołanym wniesieniem skargi kasacyjnej, wynagrodzenie radcy prawnego za czynności, które nie zostały wymienione w § 14 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.9.2002...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226