Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Postępowanie sądowoadministracyjne / Administrative and judicial proceedings / Orzeczenia i glosy

O potrzebie zmiany praktyki stosowania prawa podatkowego

O potrzebie zmiany praktyki stosowania prawa podatkowego

Adam Mariański

Glosowane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stanowi bardzo ważny, a zarazem jasny przekaz dotyczący zasad poprawnej legislacji w sprawach podatkowych. Jednocześnie wskazuje na istotne słabości...

Skutki korekty deklaracji w postępowaniu egzekucyjnym

W świetle art. 59 § 1 pkt 2 PostSądEgzU skorygowanie przez podatnika deklaracji podatkowej, w oparciu o którą wystawiono tytuł wykonawczy inicjujący egzekucję administracyjną, nie stanowi przesłanki...

Podstawy kasacyjne

Przytoczenie podstaw kasacyjnych, rozumiane jako wskazanie przepisów, które – zdaniem wnoszącego skargę kasacyjną – zostały naruszone przez WSA, nakłada na NSA, stosownie do art. 174 pkt 1 i 2 oraz...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179