Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Postępowanie sądowoadministracyjne / Administrative and judicial proceedings / Orzeczenia i glosy

Prawidłowe sformułowanie skargi kasacyjnej

Przytoczony fragment wskazuje w istocie, że prezentowane przez skarżącego stanowisko co do prawnopodatkowej kwalifikacji czynności, której zamierza on dokonać, jest niejednoznaczne, a dodatkowo –...

Podpis elektroniczny w postępowaniu procesowym

W aktualnym stanie prawnym w postępowaniu sądowoadministracyjnym – z uwagi na treść art. 46 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze...

O potrzebie zmiany praktyki stosowania prawa podatkowego

O potrzebie zmiany praktyki stosowania prawa podatkowego

Adam Mariański

Glosowane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stanowi bardzo ważny, a zarazem jasny przekaz dotyczący zasad poprawnej legislacji w sprawach podatkowych. Jednocześnie wskazuje na istotne słabości...

Skutki korekty deklaracji w postępowaniu egzekucyjnym

W świetle art. 59 § 1 pkt 2 PostSądEgzU skorygowanie przez podatnika deklaracji podatkowej, w oparciu o którą wystawiono tytuł wykonawczy inicjujący egzekucję administracyjną, nie stanowi przesłanki...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 5/2020
Liczba tekstów: 3045