Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki dochodowe / Income taxes / Orzeczenia i glosy

Zaliczenie do kosztów zniszczonych materiałów

Skarżący nie spełnił warunków, które uprawniałyby go do uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów strat w środkach obrotowych z tytułu odpadów przedprodukcyjnych przędzy. (...) Strata w środkach...

Przychód w związku z likwidacją spółki

Skoro z przepisów prawa nie wynika wprost, aby przekazanie majątku spółki na rzecz wspólnika w związku z jej likwidacją, o którym mowa w art. 286 § 1 KSH, powodowało powstanie po stronie spółki...

Cesja wierzytelności na rzecz banku

Wykładnia językowa uzupełniona systemową i celowościową art. 15b ust. 1 PDOPrU prowadzi do wniosku, że zbycie/cesja wierzytelności przez kontrahenta na rzecz banku i otrzymanie przez kontrahenta...

Odliczenie kosztów przy sprzedaży nieruchomości

Sięgając do wykładni językowej, uzupełnionej wykładnią systemową i celowościową, że spłata kredytu i odsetek, zaciągniętego na sprzedaną nieruchomość nie stanowi ani kosztu nabycia nieruchomości w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 3141