Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki dochodowe / Income taxes / Orzeczenia i glosy

Cesja wierzytelności na rzecz banku

Wykładnia językowa uzupełniona systemową i celowościową art. 15b ust. 1 PDOPrU prowadzi do wniosku, że zbycie/cesja wierzytelności przez kontrahenta na rzecz banku i otrzymanie przez kontrahenta...

Odliczenie kosztów przy sprzedaży nieruchomości

Sięgając do wykładni językowej, uzupełnionej wykładnią systemową i celowościową, że spłata kredytu i odsetek, zaciągniętego na sprzedaną nieruchomość nie stanowi ani kosztu nabycia nieruchomości w...

Amortyzacja wyremontowanego środka trwałego

Skoro organy podatkowe nie kwestionują, że w dacie nabycia nieruchomość nie charakteryzowała się kompletnością i zdolnością do użytku, a zatem nie mogła być zakwalifikowana do środków trwałych w...

Cesja umowy leasingu

Jeżeli zatem prawo cywilne dopuszcza możliwość dokonywania zmian podmiotowych w zawartych umowach leasingu bez uszczerbku dla samego bytu i ciągłości takich umów, to nie ma powodów, dla których prawo...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 12/2020
Liczba tekstów: 3120