Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki dochodowe / Income taxes / Orzeczenia i glosy

Koszty uzyskania przychodu wobec premii dla twórcy

Jak słusznie wskazał sąd I instancji, kwestia uznaniowości w przyznawaniu tej premii, według kryteriów ustalonych przez spółkę, zważywszy, że będzie ona również wypłacana z tytułu...

Przychód z tytułu kaucji gwarancyjnej

W sprawie będącej przedmiotem kontroli strona wskazała, iż pewna część wynagrodzenia zatrzymywana była przez inwestora tytułem zabezpieczenia należytego wykonania robót budowlanych i przyszłych...

Koszty uzyskania przychodu twórcy

Przychodem określonym w art. 22 ust. 9 pkt 3 PDOFizU może być również premia uznaniowa, o ile jest bezpośrednio związana z korzystaniem przez pracownika – twórcę z praw autorskich lub rozporządzaniem...

Opodatkowanie zwrotu kosztów zakwaterowania pracownika

Zapłata przez pracodawcę kosztu noclegu pracownika wykonującego swe obowiązki w miejscu określonym w umowie o pracę (poza siedzibą firmy oraz miejsca zamieszkania pracownika) stanowi racjonalny...

Ulga mieszkaniowa w przypadku nabycia kilku lokali

Nie stoi na przeszkodzie skorzystania z analizowanej ulgi okoliczność, że podatnik nabywa kilka lokali mieszkalnych, jak i to, że aktualnie posiada inny lokal mieszkalny, w którym zamieszkuje....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 3141