Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

NSA: zmiana urzędowej interpretacji prawa

Określenie podatnikowi w 1998 r. dodatkowej należności wobec Skarbu Państwa za 1996 r., tylko dlatego, że urzędowa interpretacja prawa, zawarta w instrukcji zatwierdzonej przez Podsekretarza Stanu w...

NSA: strona w postępowaniu podatkowym

Zakres pojęcia strony w Ordynacji podatkowej jest szerszy niż w art. 28 KPA, bowiem obliguje organy podatkowe do załatwienia w drodze procesowej żądań podmiotów, które domagają się czynności tych...

Umorzenie zaległości podatkowej a kognicja NSA

Leszek Guzek

W artykule zostały omówione szczegółowo zagadnienia dotyczące postępowania w sprawach o umorzenie zaległości podatkowych w aspekcie uznaniowej oceny przesłanek umorzenia przez organy skarbowe. Decyzja...

Uzupełnienie decyzji

Wybór przez stronę możliwości przewidzianych w art. 213 lub art. 223 ustawy z 29.8.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) musi być konsekwentny, gdyż skorzystanie przez stronę z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 3204