Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Zasiedzenie - podstawa opodatkowania

Odmienność ocen tego samego stanu faktycznego, dokonana przez organ podatkowy w dwóch toczących się niezależnie od siebie sprawach jest wprawdzie niepożądana z punktu widzenia zasady zaufania, o...

Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowej

Użyte w art. 77 § 2 pkt 2 lit. b) OrdPU stwierdzenie “decyzja w sprawie stwierdzenia nadpłaty” oznacza zarówno decyzję odmawiającą stwierdzenia nadpłaty, jak i decyzję stwierdzającą nadpłatę. Wyrok...

Udzielanie informacji w postępowaniu podatkowym

Należy oczekiwać - i wymagać - od organu podatkowego, by udzielał stronie nieorientującej się w zawiłościach procedury stosownych informacji. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której strona korzysta z...

Kontrola podatkowa u osoby prawnej

Jarosław Wowra

Pojęcie kontroli podatkowej 1. Instytucja kontroli podatkowej została uregulowana w Dziale VI Ordynacji podatkowej. Jej celem jest sprawdzenie, czy podatnicy, płatnicy i inkasenci wywiązują się z...

Czynniki powstawania obowiązków inkasenta

Adam Nita

Pojęcie inkasenta Ordynacja podatkowa określając pojęcie inkasenta ogranicza się do stwierdzenia, że jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej,...

Umorzenie zaległości podatkowej po zapłaceniu podatku

Trafny jest pogląd Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, że zapłacenie podatku w czasie toczącego się postępowania odwoławczego nie powoduje bezprzedmiotowości postępowania w sprawie umorzenia...

Określanie wysokości straty w drodze decyzji

Maciej Kucharski

Autor omawia bardzo ważny problem terminu, w jakim organ podatkowy ma prawo wydać decyzję o wysokości straty. Brak odpowiedniego przepisu w Ordynacji podatkowej powoduje, że odliczenie straty wiąże...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 3191