Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Wstrzymanie wykonania decyzji w postępowaniu podatkowym

Artur Nowak

Wprowadzenie Przepis art. 224 § 1 ordynacji podatkowej1 formułuje zasadę natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej. Oznacza to, w odróżnieniu od uregulowanego w KPA postępowania...

Korekta zeznania podatkowego w toku kontroli skarbowej

Henryk Dzwonkowski

Ordynacja podatkowa1 i ustawa o kontroli skarbowej2 zaliczane są do części ogólnej prawa podatkowego. Zagadnienia w nich unormowane powinny być uregulowane w ramach jednego aktu prawnego3. Istniejący...

Termin do stwierdzenia nieważności decyzji

Nie można uznać, iż termin przewidziany w art. 250 § 2 pkt 1 OrdPU rozpoczął bieg lub upłynął przed datą wejścia jej w życie, tj. przed 1.1.1998 r. Wyrok NSA z 31.10.2001 r., V SA 3154/00 Z...

Zasiedzenie - podstawa opodatkowania

Odmienność ocen tego samego stanu faktycznego, dokonana przez organ podatkowy w dwóch toczących się niezależnie od siebie sprawach jest wprawdzie niepożądana z punktu widzenia zasady zaufania, o...

Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowej

Użyte w art. 77 § 2 pkt 2 lit. b) OrdPU stwierdzenie “decyzja w sprawie stwierdzenia nadpłaty” oznacza zarówno decyzję odmawiającą stwierdzenia nadpłaty, jak i decyzję stwierdzającą nadpłatę. Wyrok...

Udzielanie informacji w postępowaniu podatkowym

Należy oczekiwać - i wymagać - od organu podatkowego, by udzielał stronie nieorientującej się w zawiłościach procedury stosownych informacji. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której strona korzysta z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237