Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Doręczenie w postępowaniu podatkowym

Robert Pasternak, Małgorzata Nowosielska

Charakter prawny doręczenia Doręczenie, z pozoru czynność w swej istocie prosta, ma olbrzymie znaczenie dla prawidłowości przebiegu postępowania podatkowego, ponieważ “stanowi czynność...

Opodatkowanie dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu

Jan Zdanowicz

Ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych1 definiuje termin „przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące z nieujawnionych źródeł” (na użytek tego...

Koszty postępowania podatkowego

Jan Zdanowicz

Ordynacja podatkowa1 w porównaniu z poprzednio obowiązującymi przepisami kodeksu postępowania administracyjnego2 nie wprowadziła zasadniczych zmian w przepisach dotyczących kosztów postępowania...

Wstrzymanie wykonania decyzji w postępowaniu podatkowym

Artur Nowak

Wprowadzenie Przepis art. 224 § 1 ordynacji podatkowej1 formułuje zasadę natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej. Oznacza to, w odróżnieniu od uregulowanego w KPA postępowania...

Korekta zeznania podatkowego w toku kontroli skarbowej

Henryk Dzwonkowski

Ordynacja podatkowa1 i ustawa o kontroli skarbowej2 zaliczane są do części ogólnej prawa podatkowego. Zagadnienia w nich unormowane powinny być uregulowane w ramach jednego aktu prawnego3. Istniejący...

Termin do stwierdzenia nieważności decyzji

Nie można uznać, iż termin przewidziany w art. 250 § 2 pkt 1 OrdPU rozpoczął bieg lub upłynął przed datą wejścia jej w życie, tj. przed 1.1.1998 r. Wyrok NSA z 31.10.2001 r., V SA 3154/00 Z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 3191