Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Zakaz reformationis in peius - art. 234 Ordynacji podatkowej

Łukasz Mazur, Ewa Sokołowska

W artykule została omówiona zasada reformationis in peius w postępowaniu podatkowym i sytuacje, w których dopuszczane jest orzekanie na niekorzyść strony (rażące naruszenie prawa i rażące naruszenie...

Naliczanie odsetek za zwłokę

Obowiązujące przepisy dotyczące naliczania odsetek za zwłokę (rozdział 6 działu III Ordynacji podatkowej) nie przewidują naliczania odsetek za zwłokę jedynie od różnicy między wielkością zaległości...

Postępowanie przed organami podatkowymi

Ireneusz Krawczyk

Niniejszy artykuł zawiera wszystkie niezbędne informacje, jakie powinien posiadać podatnik - bądź osoba występująca w jego imieniu - jako strona postępowania przed organami podatkowymi; skupia się ono...

Ordynacja podatkowa - uwagi do projektu ustawy

Jadwiga Iracka

Projekt ordynacji podatkowej został skierowany do Sejmu. Wydaje się, że tworzenie projektu odbywało się bez konsultacji środowisk profesjonalnych, stąd niektóre proponowane rozwiązania nie odpowiadają...

Zastaw skarbowy w projekcie ustawy - Ordynacja podatkowa

Ireneusz Krawczyk

Ustawowe prawo zastawu uregulowane w ustawie o zobowiązaniach podatkowych nie spełnia swojej roli w obecnym systemie podatkowym. Dodatkowo jest krytykowane, szczególnie przez przedsiębiorców, jako...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 3204