Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Dokonywanie kopii dokumentów

Marcin Rybicki

· Kserokopii dokumentów z akt sprawy organ podatkowy nie ma obowiązku ani sporządzać ani wydawać stronie. Rozdział 10 „Udostępnianie akt” - art. 178 i 179 - Ordynacji podatkowej w zakresie...

Zarzut uchybienia terminu do wniesienia odwołania

Strona powinna mieć możliwość wykazania okoliczności uzasadniających zachowanie terminu. Wyrok SN z 6.3.2002 r., III RN 20/01 Z uzasadnienia: Izba skarbowa stwierdziła, że odwołanie podatnika od...

Zakaz reformationis in peius - art. 234 Ordynacji podatkowej

Łukasz Mazur, Ewa Sokołowska

W artykule została omówiona zasada reformationis in peius w postępowaniu podatkowym i sytuacje, w których dopuszczane jest orzekanie na niekorzyść strony (rażące naruszenie prawa i rażące naruszenie...

Naliczanie odsetek za zwłokę

Obowiązujące przepisy dotyczące naliczania odsetek za zwłokę (rozdział 6 działu III Ordynacji podatkowej) nie przewidują naliczania odsetek za zwłokę jedynie od różnicy między wielkością zaległości...

Postępowanie przed organami podatkowymi

Ireneusz Krawczyk

Niniejszy artykuł zawiera wszystkie niezbędne informacje, jakie powinien posiadać podatnik - bądź osoba występująca w jego imieniu - jako strona postępowania przed organami podatkowymi; skupia się ono...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248