Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Zwrot nadpłaty

Sytuację, w której nastąpiło obniżenie wymiaru podatku w wyniku zmiany decyzji określającej zaległość podatkową reguluje art. 76 § 1 pkt 1 lit. a) OrdPU. W takim przypadku nie stwierdza się nadpłaty,...

Umorzenie podatku od spadków i darowizn

Należy oczekiwać - i wymagać - od organu podatkowego, by udzielał stronie nieorientującej się w zawiłościach procedury stosownych informacji. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której strona korzysta z...

Termin płatności podatku

Artykuł 12 OrdPU dotyczy również biegu terminu płatności podatku, który podatnik jest obowiązany sam obliczyć i wpłacić zgodnie z art. 47 § 3 OrdPU. Wyrok NSA z 16.1.2002 r., I SA/Łd 230/00 Z...

Przedawnienie zobowiązania podatkowego

Leszek Guzek

W artykule została omówiona instytucja przedawnienia zobowiązań podatkowych, biegu terminu przedawnienia i jego przerwania w ramach aktualnych i znowelizowanych przepisów Ordynacji podatkowej....

Dokonywanie kopii dokumentów

Marcin Rybicki

· Kserokopii dokumentów z akt sprawy organ podatkowy nie ma obowiązku ani sporządzać ani wydawać stronie. Rozdział 10 „Udostępnianie akt” - art. 178 i 179 - Ordynacji podatkowej w zakresie...

Zarzut uchybienia terminu do wniesienia odwołania

Strona powinna mieć możliwość wykazania okoliczności uzasadniających zachowanie terminu. Wyrok SN z 6.3.2002 r., III RN 20/01 Z uzasadnienia: Izba skarbowa stwierdziła, że odwołanie podatnika od...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 3204