Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Siedem rad na nowelizację Ordynacji podatkowej

Jarosław Ostrowski

1. Nie wybieraj „tańszych” umów Od 1.1.2003 r. wchodzi w życie nowelizacja1 Ordynacji podatkowej2, która wprowadza do polskiego systemu prawa podatkowego nową jakość w postaci klauzuli generalnej...

Koszty postępowania

1. Artykuł 267 § 1 pkt 1 OrdPU pozwala na obciążenie strony kosztami postępowania (określonymi w art. 265 § 1 i § 2 tejże ustawy) jedynie w przypadku kumulatywnego spełnienia przesłanek określonych w...

Zwrot nadpłaty

Sytuację, w której nastąpiło obniżenie wymiaru podatku w wyniku zmiany decyzji określającej zaległość podatkową reguluje art. 76 § 1 pkt 1 lit. a) OrdPU. W takim przypadku nie stwierdza się nadpłaty,...

Umorzenie podatku od spadków i darowizn

Należy oczekiwać - i wymagać - od organu podatkowego, by udzielał stronie nieorientującej się w zawiłościach procedury stosownych informacji. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której strona korzysta z...

Termin płatności podatku

Artykuł 12 OrdPU dotyczy również biegu terminu płatności podatku, który podatnik jest obowiązany sam obliczyć i wpłacić zgodnie z art. 47 § 3 OrdPU. Wyrok NSA z 16.1.2002 r., I SA/Łd 230/00 Z...

Przedawnienie zobowiązania podatkowego

Leszek Guzek

W artykule została omówiona instytucja przedawnienia zobowiązań podatkowych, biegu terminu przedawnienia i jego przerwania w ramach aktualnych i znowelizowanych przepisów Ordynacji podatkowej....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248