Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Odpowiedzialność płatnika (inkasenta)

Adam Ablewicz

Autor przedstawia wybrane zagadnienia w zakresie odpowiedzialności płatnika (inkasenta). W artykule koncentruje się na: zakresie odpowiedzialności płatnika, roszczeniach regresowych płatnika względem...

Odwołanie od decyzji organu podatkowego1

Dariusz Jankowiak

Niniejszym opracowaniem rozpoczynamy cykl poświęcony wzorom pism z zakresu postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz postępowania przed sądami administracyjnymi. Wzorcowe dokumenty (żądania,...

Stwierdzenie nieważności decyzji - wybrane zagadnienia

Marcin Mianowany

Uwagi ogólne Instytucja stwierdzenia nieważności decyzji w postępowaniu podatkowym służy wyeliminowaniu z obrotu prawnego ostatecznej decyzji podatkowej, obarczonej kwalifikowanymi wadami,...

Oprocentowanie nadpłaty

Jeżeli cała uiszczona przez podatnika kwota (na należność główną i odsetki za zwłokę) ma status nadpłaty i jej zwrot podlega oprocentowaniu od dnia jej powstania. Wyrok SN z 18.4.2002 r., III RN 29/01...

Sprostowanie oczywistej pomyłki po wniesieniu odwołania

Zawisłość sprawy w postępowaniu odwoławczym i związana z tym dewolucja kompetencji stanowią czasową przeszkodę dla skorzystania z trybu rektyfikacji (art. 215 OrdPU) zapadłej w niej wcześniej, lecz...

Umorzenie podatku

Nakaz uwzględnienia interesu publicznego, o którym mowa w art. 67 § 1 OrdPU oznacza dyrektywę postępowania nakazującą mieć na uwadze respektowanie wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, takich...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 3204