Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Korekta podatku po śmierci podatnika

Spadkodawca nie kwestionował i nie korygował samoobliczenia obciążających go podatków, nie wystąpił z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, w przedmiocie tym nie toczyło się jakiekolwiek postępowanie...

Przesłanki oszacowania podstawy opodatkowania

Brak ksiąg podatkowych stanowi nieusuwalną przeszkodę do odstąpienia, na podstawie art. 23 § 2 ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm., dalej: OrdPU), od określenia...

Sprzeciw na czynności kontrolne – próba bilansu

Dariusz Zalewski, Przemysław Krawczyk

W ustawodawstwie polskim można zaobserwować pojawienie się wielu inicjatyw zmierzających do poprawy warunków rozwoju przedsiębiorczości zarówno poprzez uproszczenie zasad prowadzenia działalności...

O potrzebie zmiany praktyki stosowania prawa podatkowego

O potrzebie zmiany praktyki stosowania prawa podatkowego

Adam Mariański

Glosowane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stanowi bardzo ważny, a zarazem jasny przekaz dotyczący zasad poprawnej legislacji w sprawach podatkowych. Jednocześnie wskazuje na istotne słabości...

Wznowienie postępowania – rezygnacja członka zarządu

Zarówno oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu spółki, jak też umowa sprzedaży udziałów w spółce, nie są okolicznościami (dowodami), które miałyby charakter nowych w stosunku do...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248