Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

O potrzebie zmiany praktyki stosowania prawa podatkowego

O potrzebie zmiany praktyki stosowania prawa podatkowego

Adam Mariański

Glosowane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stanowi bardzo ważny, a zarazem jasny przekaz dotyczący zasad poprawnej legislacji w sprawach podatkowych. Jednocześnie wskazuje na istotne słabości...

Wznowienie postępowania – rezygnacja członka zarządu

Zarówno oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu spółki, jak też umowa sprzedaży udziałów w spółce, nie są okolicznościami (dowodami), które miałyby charakter nowych w stosunku do...

Opodatkowanie sprzedaży przedmiotów kolekcjonerskich

Zatem błędny jest pogląd skarżącego w zakresie zaprezentowanej w skardze wykładni art. 120 ust. 4 i ust. 10 VATU, że dla każdego podmiotu dokonującego dostawy towarów używanych (dzieł sztuki,...

Opis stanowiska wnioskodawcy we wniosku o interpretację

Jeżeli organ uprawniony do wydania interpretacji uznał, że tak przedstawiony stan faktyczny nie jest zgodnie z dyspozycją cytowanego przepisu „wyczerpujący”, miał prawo zażądać jego uzupełnienia. Ale...

Fakultatywność czy obligatoryjność kontroli podatkowej?

Dariusz Zalewski, Andrzej Melezini

Dualizm modelu procedury kontrolnej prowadzonej przez organy podatkowe i kontroli skarbowej powoduje zróżnicowanie uprawnień i obowiązków podatnika w zależności od tego, który z tych organów prowadzi...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179