Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Czynności kontrolne wobec małżonków

Choć w przypadku, o którym stanowi art. 6 ust. 2 PDOFizU, dochodzi do łącznego opodatkowania, uwzględniającego sumę dochodów małżonków, to jednak ustalenie przychodu, kosztów uzyskania, a w...

Zakres przedmiotowy interpretacji indywidualnej

Hanna Filipczyk

Celem tego artykułu jest omówienie najważniejszych determinant zakresu przedmiotowego pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnych). Analiza zostanie...

Korekta podatku po śmierci podatnika

Spadkodawca nie kwestionował i nie korygował samoobliczenia obciążających go podatków, nie wystąpił z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, w przedmiocie tym nie toczyło się jakiekolwiek postępowanie...

Przesłanki oszacowania podstawy opodatkowania

Brak ksiąg podatkowych stanowi nieusuwalną przeszkodę do odstąpienia, na podstawie art. 23 § 2 ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm., dalej: OrdPU), od określenia...

Sprzeciw na czynności kontrolne – próba bilansu

Dariusz Zalewski, Przemysław Krawczyk

W ustawodawstwie polskim można zaobserwować pojawienie się wielu inicjatyw zmierzających do poprawy warunków rozwoju przedsiębiorczości zarówno poprzez uproszczenie zasad prowadzenia działalności...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179