Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Granice interpretacji udzielonej przez organ podatkowy

Takie działanie organu było nieprawidłowe, ponieważ podany we wniosku stan faktyczny wyznacza – jak już wcześniej wspomniano – granice, w jakich interpretacja winna być udzielona oraz w jakich będzie...

Przedawnienie zobowiązania i zapłata podatku

Przedawnić się może tylko zobowiązanie istniejące, a więc takie, które wynika z zeznania, któremu towarzyszy domniemanie podatku należnego, albo wynika z decyzji określającej zobowiązanie podatkowe...

Przerwa w naliczaniu odsetek

Przypadek określony w art. 24 ust. 5 KontrSkarbU stanowi wyjątek od reguły naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych i nie może być traktowany rozszerzająco. Wprowadzenie tej regulacji...

Wydanie interpretacji dla podmiotu przekształcanego

W świetle powyższego zgodzić się należy z sądem I instancji, że „przekształcenie”, o którym jest mowa w art. 584 ust. 1 KSH, odpowiada pojęciu „utworzenia”, którym posłużono się w art. 14n § 1 pkt 1...

Wygaśnięcie zobowiązania a przedawnienie

W świetle art. 70 § 1 i art. 208 § 1 oraz art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) OrdPU w brzmieniu obowiązującym od 1.9.2005 r. po upływie terminu przedawnienia nie jest dopuszczalne prowadzenie postępowania...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179