Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance / Orzeczenia i glosy

O potrzebie zmiany praktyki stosowania prawa podatkowego

O potrzebie zmiany praktyki stosowania prawa podatkowego

Adam Mariański

Glosowane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stanowi bardzo ważny, a zarazem jasny przekaz dotyczący zasad poprawnej legislacji w sprawach podatkowych. Jednocześnie wskazuje na istotne słabości...

Wznowienie postępowania – rezygnacja członka zarządu

Zarówno oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu spółki, jak też umowa sprzedaży udziałów w spółce, nie są okolicznościami (dowodami), które miałyby charakter nowych w stosunku do...

Opodatkowanie sprzedaży przedmiotów kolekcjonerskich

Zatem błędny jest pogląd skarżącego w zakresie zaprezentowanej w skardze wykładni art. 120 ust. 4 i ust. 10 VATU, że dla każdego podmiotu dokonującego dostawy towarów używanych (dzieł sztuki,...

Opis stanowiska wnioskodawcy we wniosku o interpretację

Jeżeli organ uprawniony do wydania interpretacji uznał, że tak przedstawiony stan faktyczny nie jest zgodnie z dyspozycją cytowanego przepisu „wyczerpujący”, miał prawo zażądać jego uzupełnienia. Ale...

Oszacowanie obrotu w przypadku sprzedaży ulicznej

Oszacowanie podstawy opodatkowania nie może stanowić swoistej sankcji podatkowej, gdyż jej założeniem i celem jest jedynie odtworzenie rzeczywistości w zakresie danych, mających znaczenie dla wymiaru...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3131