Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance / Orzeczenia i glosy

Czynności kontrolne wobec małżonków

Choć w przypadku, o którym stanowi art. 6 ust. 2 PDOFizU, dochodzi do łącznego opodatkowania, uwzględniającego sumę dochodów małżonków, to jednak ustalenie przychodu, kosztów uzyskania, a w...

Korekta podatku po śmierci podatnika

Spadkodawca nie kwestionował i nie korygował samoobliczenia obciążających go podatków, nie wystąpił z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, w przedmiocie tym nie toczyło się jakiekolwiek postępowanie...

Przesłanki oszacowania podstawy opodatkowania

Brak ksiąg podatkowych stanowi nieusuwalną przeszkodę do odstąpienia, na podstawie art. 23 § 2 ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm., dalej: OrdPU), od określenia...

O potrzebie zmiany praktyki stosowania prawa podatkowego

O potrzebie zmiany praktyki stosowania prawa podatkowego

Adam Mariański

Glosowane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stanowi bardzo ważny, a zarazem jasny przekaz dotyczący zasad poprawnej legislacji w sprawach podatkowych. Jednocześnie wskazuje na istotne słabości...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 11/2020
Liczba tekstów: 3109