Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance / Orzeczenia i glosy

Wygaśnięcie zobowiązania a przedawnienie

W świetle art. 70 § 1 i art. 208 § 1 oraz art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) OrdPU w brzmieniu obowiązującym od 1.9.2005 r. po upływie terminu przedawnienia nie jest dopuszczalne prowadzenie postępowania...

Czynności kontrolne wobec małżonków

Choć w przypadku, o którym stanowi art. 6 ust. 2 PDOFizU, dochodzi do łącznego opodatkowania, uwzględniającego sumę dochodów małżonków, to jednak ustalenie przychodu, kosztów uzyskania, a w...

Korekta podatku po śmierci podatnika

Spadkodawca nie kwestionował i nie korygował samoobliczenia obciążających go podatków, nie wystąpił z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, w przedmiocie tym nie toczyło się jakiekolwiek postępowanie...

Przesłanki oszacowania podstawy opodatkowania

Brak ksiąg podatkowych stanowi nieusuwalną przeszkodę do odstąpienia, na podstawie art. 23 § 2 ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm., dalej: OrdPU), od określenia...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3131