Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance / Orzeczenia i glosy

Decyzja oparta na przepisie niezgodnym w Konstytucją

Oparcie decyzji podatkowych na przepisie art. 19 ust. 3b VATU, który to przepis został przez Trybunał Konstytucyjny uznany za niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi przesłankę do...

Nadpłata

Fakt, iż skarżąca nie nazwała swojego wniosku w sposób precyzyjny, tj. „wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty”, nie zwalniało organów podatkowych od prawidłowego jego zakwalifikowania i załatwienia. Wyrok...

Moment stwierdzenia nadpłaty

O momencie zaliczenia nadpłaty na zaległe zobowiązania decyduje moment powstania nadpłaty, a więc moment uiszczenia nienależnego podatku lub w kwocie wyższej od należnej, a nie moment, w którym...

Oszacowanie dochodu - art. 23 OrdPU

Nakazanie organowi podatkowemu zastosowania trybu określonego w art. 23 OrdPU jest również (pośrednio) stosowaniem tej procedury przez sąd, skoro wskazania co do tego dalszego postępowania zawarte w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3131