Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance / Orzeczenia i glosy

Nadpłata

Fakt, iż skarżąca nie nazwała swojego wniosku w sposób precyzyjny, tj. „wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty”, nie zwalniało organów podatkowych od prawidłowego jego zakwalifikowania i załatwienia. Wyrok...

Moment stwierdzenia nadpłaty

O momencie zaliczenia nadpłaty na zaległe zobowiązania decyduje moment powstania nadpłaty, a więc moment uiszczenia nienależnego podatku lub w kwocie wyższej od należnej, a nie moment, w którym...

Oszacowanie dochodu - art. 23 OrdPU

Nakazanie organowi podatkowemu zastosowania trybu określonego w art. 23 OrdPU jest również (pośrednio) stosowaniem tej procedury przez sąd, skoro wskazania co do tego dalszego postępowania zawarte w...

Brak opinii biegłego

Decyzja nie może być skutecznie zaskarżana tylko z tego tytułu, że organ nie skorzystał z pomocy biegłego, bowiem można ją zasadnie krytykować tylko na podstawie tego, że ustalenie stanu faktycznego...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 11/2020
Liczba tekstów: 3109