Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance / Orzeczenia i glosy

Sukcesja

Przyjęcie, że art. 93 § 3 OrdPU, mówiąc o spółce powstałej w wyniku połączenia, obejmuje zarówno spółkę powstałą w wyniku zawiązania nowej spółki, jak i spółkę „powstałą” w wyniku przejęcia, jest...

Zasada zaufania

Organ administracji, który w ogóle nie ustosunkowuje się do twierdzeń uważanych przez stronę za istotne dla sposobu załatwienia sprawy, uchybia swym obowiązkom wynikającym z art. 121 § 1 i art. 124...

Decyzja oparta na przepisie niezgodnym w Konstytucją

Oparcie decyzji podatkowych na przepisie art. 19 ust. 3b VATU, który to przepis został przez Trybunał Konstytucyjny uznany za niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi przesłankę do...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 11/2020
Liczba tekstów: 3109