Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance / Orzeczenia i glosy

Zakres ochrony interpretacyjnej zdarzeń powtarzalnych

Powtarzalność (ciągłość) zaistniałego stanu faktycznego stanowiącego przedmiot interpretacji spowoduje, iż to powtarzalne zdarzenie zaistnieje i wywoła skutki podatkowe z nim związane zarówno przed,...

Rażące naruszenie prawa

Nie ma podstaw do stwierdzenia, że wykładnia przepisu dokonana przez Naczelnika US w P. w postanowieniu z 29.6.2006 r. jest oczywiście wadliwa, a tym samym rażąco narusza prawo w rozumieniu art. 247 §...

Udostępnienie maszyn do wykonania czynności zleconej

Nie można traktować nieodpłatnego, czasowego udostępniania maszyn i urządzeń kontrahentom, służących im jedynie do wykonania działalności zleconej przez spółkę, jako niezależnego świadczenia usługi,...

Prawo odliczenia VAT naliczonego

Niedopuszczalne jest określanie w decyzji podatku od poszczególnych czynności opodatkowanych. Jeżeli organ kwestionuje prawidłowość określenia przez podatnika podatku od danej czynności, wówczas...

Postępowanie dowodowe

Zwrócić przy tym należy uwagę na to, że między zasadami postępowania podatkowego, a jedną z nich jest zasada szybkości postępowania (art. 125 § 1 OrdPU), mogą zachodzić kolizje. Ewentualną kolizję...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 11/2020
Liczba tekstów: 3109