Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Międzynarodowe prawo podatkowe / International tax law

Rezydencja podatkowa a ulgi podatkowe - glosa

Adam Biegalski

Wyrok ETS z 1.7.2004 r. (C-169/03) w sprawie Florian W. Wallentin v. Riksskatteverket Wstęp Artykuł 39 TWE zabrania Państwu Członkowskiemu stanowienia przepisów, na mocy, których osoby fizyczne...

Fundamentalne cechy podatku od wartości dodanej - glosa

Dariusz Gibasiewicz

Wyrok ETS z 29.4.2004 r. (C-308/01) w sprawie GIL Insurance Ltd i inni v Comissioners of Customs & Excise W sytuacji takiej, jak będąca przedmiotem niniejszego postępowania: 1) podatek od składek...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 3141