Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Interpretacje podatkowe / Tax interpretations / Orzeczenia i glosy

Sprzedaż udziałów w polskiej spółce nieruchomościowej

Marcin Jamroży, Anna Główka

W przypadku zbycia udziałów polskiej spółki zależnej dla ustalenia, czy co najmniej 50% wartości aktywów tej spółki, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Polski,...

Kredyt, depozyt, gwarancja a „wartość transakcji”

Marcin Jamroży, Anna Główka

W przypadku transakcji takich jak kredyt, depozyt oraz gwarancja, wartość transakcji, o której mowa w art. 9a ust. 1d PDOPrU, stanowią odsetki, prowizje i inne opłaty ustalone na tych transakcjach, z...

Rozliczanie strat podatkowych spółek wchodzących w skład PGK

Marcin Jamroży, Anna Główka

Po utracie przez PGK statusu podatnika spółka wchodząca w skład PGK będzie miała prawo do rozliczenia strat podatkowych poniesionych przez nią przed uzyskaniem przez PGK tego statusu. Przez pięć...

Usługi pośrednictwa handlowego a podatek u źródła

Marcin Jamroży, Anna Główka

Osiągane przez podmioty zagraniczne przychody z tytułu usług pośrednictwa w sprzedaży nie zostały literalnie wymienione jako podlegające opodatkowaniu podatkiem u źródła, jak również nie sposób uznać...

Pojęcie przychodu ze sprzedaży w definicji małego podatnika

Marcin Jamroży, Anna Główka

W celu ustalenia statusu spółki z o.o. jako małego podatnika na potrzeby podatku dochodowego od osób prawnych należy wziąć pod uwagę zarówno przychody ze sprzedaży dokonywanej przez samą...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237