Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Inne zagadnienia / Other issues

Zabezpieczenie należności celnych

Przepisem szczególnym, który na podstawie art. 155 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji pozwala na zabezpieczenie należności celnych przed wydaniem decyzji w sprawie wysokości długu...

Powrotny przywóz towarów

Określenie "w tym samym stanie", użyte w art. 192 § 1 Kodeksu celnego odnosi się do stanu prawnego towaru, a nie stanu fizycznego, skoro dopuszcza dokonywanie czynności wpływających na zmianę stanu...

Sprzedaż przedsiębiorstwa

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa podlega opłacie skarbowej w wysokości będącej sumą opłat od rzeczy i praw majątkowych składających się na przedsiębiorstwo. Wyrok NSA z 22.10.2002 r., III SA 790/01 Z...

Agent celny

Krystyna Dziedzic

Korzystam z usług agencji celnej przy obrocie towarowym z zagranicą. Czy otrzymanie przez upoważnionego agenta celnego dokumentów SAD jest tożsame z otrzymaniem tych dokumentów przeze mnie jako...

Kodeks celny - zatrzymanie towarów

Zatrzymanie towarów z urzędu lub na wniosek osoby uprawnionej, o jakim mowa w art. 57 § 2 lit. a) ustawy z 9.1.1997 r. - Kodeks celny (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802 ze zm.) oraz w § 7...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3131