Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Inne zagadnienia / Other issues

Wspólnotowy Kodeks Celny

Tadeusz Senda

Najważniejszym źródłem prawa celnego w Unii Europejskiej jest Wspólnotowy Kodeks Celny, tj. Rozporządzenie Rady Nr 2913/92 z 12.10.1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (WKC), określane...

Zabezpieczenie należności celnych

Przepisem szczególnym, który na podstawie art. 155 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji pozwala na zabezpieczenie należności celnych przed wydaniem decyzji w sprawie wysokości długu...

Powrotny przywóz towarów

Określenie "w tym samym stanie", użyte w art. 192 § 1 Kodeksu celnego odnosi się do stanu prawnego towaru, a nie stanu fizycznego, skoro dopuszcza dokonywanie czynności wpływających na zmianę stanu...

Sprzedaż przedsiębiorstwa

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa podlega opłacie skarbowej w wysokości będącej sumą opłat od rzeczy i praw majątkowych składających się na przedsiębiorstwo. Wyrok NSA z 22.10.2002 r., III SA 790/01 Z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179