Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Inne zagadnienia / Other issues

Opodatkowanie spadku z Kanady

Tylko przyjęcie przez spadkobiercę całego przysługującego mu prawa do rzeczy i praw majątkowych stanowi o powstaniu obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. (...) Jak trafnie wywiedziono...

Wznowienie postępowania – rezygnacja członka zarządu

Zarówno oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu spółki, jak też umowa sprzedaży udziałów w spółce, nie są okolicznościami (dowodami), które miałyby charakter nowych w stosunku do...

Rozliczanie kosztów w czasie a rachunkowość

Adam Mariański

Glosa do wyroku NSA z 9.12.2011 r., II FSK 1091/10, niepubl. Orzeczenie 1. Zagadnienia związane z powstaniem obowiązku podatkowego, wysokością podatku oraz „rygorami zaliczenia do kosztu...

Warunki zwolnienia darowizny dla najbliższej rodziny

Podlega zwolnieniu od podatku nabycie tytułem darowizny środków pieniężnych, jeżeli nabycie to zostało zgłoszone organowi podatkowemu we właściwym czasie i udokumentowane dowodem przekazania na...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3131