Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Inne zagadnienia / Other issues / Orzeczenia i glosy

Kodeks celny - wartość celna towaru

1. Jeżeli strony umowy, na podstawie której nastąpiło sprowadzenie towaru nie określiły ceny ostatecznej postanawiając, ze sprzedawca (eksporter) będzie partycypował w dochodzie z tytułu dalszej...

Strona postępowania celnego

1. Agencja celna działająca w formie spółki cywilnej, która złożyła zabezpieczenie majątkowe należności celnych obciążających podmiot dokonujący obrotu towarowego z zagranicą, wymierzonych temu...

NSA: odmowa przyjęcia zgłoszenia celnego

Stanowiąc w art. 64 § 3 Kodeksu celnego o trybie postępowania organu celnego ze zgłoszeniem celnym dokonanym bez zachowania warunków formalnych, określonych w art. 64 § 1 i 2, ustawodawca przesądził...

NSA: opodatkowanie pożyczek

Umowa pożyczki jest w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy z 31.1.1989 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 4, poz. 23 ze zm.) “inną tego rodzaju umową”, co umowy sprzedaży, dzierżawy,...

NSA: postępowanie celne - przedstawicielstwo pośrednie

Z przyjętych przez Polskę zobowiązań międzynarodowych w sprawach celnych, jak również zart. 66 § 3 w zw. z art. 3 § 1 pkt 11 lit. b) nie wynika, że podmiot gospodarczy, mający siedzibę na obszarze...

Cofnięcie towaru celnego za granicę

Przepis art. 58 § 2 Kodeksu celnego przewiduje solidarną odpowiedzialność m.in. posiadacza towaru tylko w zakresie pokrycia kosztów cofnięcia towarów. Nie można tej dyspozycji rozciągnąć na kwestię...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 3067