Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Inne zagadnienia / Other issues / Orzeczenia i glosy

Zabezpieczenie należności celnych

Przepisem szczególnym, który na podstawie art. 155 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji pozwala na zabezpieczenie należności celnych przed wydaniem decyzji w sprawie wysokości długu...

Powrotny przywóz towarów

Określenie "w tym samym stanie", użyte w art. 192 § 1 Kodeksu celnego odnosi się do stanu prawnego towaru, a nie stanu fizycznego, skoro dopuszcza dokonywanie czynności wpływających na zmianę stanu...

Sprzedaż przedsiębiorstwa

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa podlega opłacie skarbowej w wysokości będącej sumą opłat od rzeczy i praw majątkowych składających się na przedsiębiorstwo. Wyrok NSA z 22.10.2002 r., III SA 790/01 Z...

Kodeks celny - zatrzymanie towarów

Zatrzymanie towarów z urzędu lub na wniosek osoby uprawnionej, o jakim mowa w art. 57 § 2 lit. a) ustawy z 9.1.1997 r. - Kodeks celny (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802 ze zm.) oraz w § 7...

Charakter opłaty manipulacyjnej dodatkowej

Opłata manipulacyjna dodatkowa pobrana na podstawie art. 276 § 2 ustawy z 9.1.1997 r. Kodeks celny nie jest należnością celną przywozową w rozumieniu art. 3 § 1 pkt 8 ww. ustawy Kodeks celny, a w...

Cena wyrobu akcyzowego

1. Skoro - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 5.2.1997 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 13, poz. 71 ze zm.) - w przypadku sprzedaży samochodów osobowych ustalenie, czy dany wyrób...

Opłata manipulacyjna dodatkowa przy niedoborze towaru

Niedopuszczalne jest pobranie opłaty manipulacyjnej dodatkowej, o której mowa w art. 276 § 2 Kodeksu celnego w sytuacji, gdy w wyniku rewizji celnej organ celny wykaże różnicę pomiędzy towarem...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 3067