Monitor Podatkowy / Aktualności / News / Najnowsze orzecznictwo / The newest judicature / NSA

Przesłanki wznowienia postępowania celnego

Uzyskanie danych o importowanym towarze, mających wpływ na właściwą dla niego stawkę cła, w drodze badania tego towaru przeprowadzonego po uprawomocnieniu się pierwotnej decyzji celnej, jest nową...

Specjalne strefy ekonomiczne

Uchwała rady gminy wprowadzająca po 31.12.2000 r. zwolnienie w podatku od nieruchomości dla określonych nieruchomości położonych na terenie specjalnych stref ekonomicznych może dotyczyć...

Podatek od spadków i darowizn

Organ podatkowy może umorzyć zobowiązanie z tytułu podatku od spadków i darowizn na wniosek podatnika ze względu na jego ważny interes. Do podjęcia decyzji w tej sprawie niezbędna jest jednak zgoda...

Podatek VAT

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że jeśli zbywca podatku nie zapłaci, nabywca nie ma prawa go odliczyć. Nawet jeśli podatnik odliczający VAT dołożył staranności i działał w zaufaniu do...

Faktura VAT przed aktem notarialnym

Faktura VAT, która została wystawiona przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, dokumentująca tę sprzedaż, uprawnia nabywcę nieruchomości do odliczenia naliczonego w...

Zwolnienie dochodu fundacji od podatku dochodowego

Dochód fundacji przeznaczony na jej cele statutowe jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, także w razie wykorzystania go na lokatę kapitału przez nabycie papierów wartościowych -...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248