Zwolnienie z podatku od nieruchomości nieruchomości należących do ZPChr

A A A
 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla podmiotu posiadającego status zakładu pracy chronionej ma zastosowanie wyłącznie do nieruchomości, które były w posiadaniu tego podmiotu w momencie przyznawania statusu i wchodzą w skład zakładu zgodnie z decyzją o przyznaniu takiego statusu.

 

Wyrok NSA z 21.12.2006 r. (II FSK 1537/05)

 

 

Podatnik – działający w formie spółki z o.o. – zatrudniał osoby niepełnosprawne. Wystąpił więc z wnioskiem o przyznanie mu statusu zakładu pracy chronionej. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, w związku z czym Podatnik otrzymał status zakładu pracy chronionej. W decyzji przyznającej Podatnikowi taki status zostały wymienione dwie – zgłoszone wcześniej przez Podatnika – nieruchomości, które na mocy art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej: „ustawa o rehabilitacji”) mogły korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości.

 

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Podatnik zajmował się m.in. obrotem nieruchomościami. W spornej sprawie Podatnik nabył nieruchomość, ale nie zadeklarował jej dla celów podatku od nieruchomości. W jego opinii bowiem, zwolnienie przyznane wraz z wydaniem decyzji ustalającej status zakładu pracy chronionej miało charakter podmiotowy pełny, co w praktyce miałoby oznaczać zwolnienie z podatku od nieruchomości wszystkich nieruchomości będących w posiadaniu Po­datnika.

 

Z takim stanowiskiem nie zgodził się Prezydent Miasta określając Podatnikowi zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości w odniesieniu do nowo nabytej nieruchomości. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, do którego odwołał się Podatnik, odmówiło zmiany decyzji wydanej przez Prezydenta. Skargę Podatnika na decyzję SKO oddalił także WSA we Wrocławiu. W związku z powyższym, Podatnik złożył skargę kasacyjną do NSA.

 

Skład orzekający NSA oddalił skargę kasacyjną.

 

W ocenie sądu zwolnienie z podatku od nieruchomoś­ci ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Oznacza to w praktyce, że zwolnieniem objęte są jedynie nieruchomoś­ci oznaczone w decyzji przyznającej Podatnikowi status za­kładu pracy chronionej. Wynika to m.in. z faktu, że w okresie po wydaniu decyzji trudno byłoby zweryfikować, czy nowo nabyte nieruchomości spełniają wymagania określone dla obiektów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 

Sąd dodał, że powyższy wyrok jest zgodny z linią orzecznictwa ustaloną przez uchwałę składu siedmiu sędziów NSA z 5.11.2001 r. W myśl podjętej uchwały „podmiot prowadzący zakład pracy chronionej jest zwolniony na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji z podatku od nieruchomości tylko w stosunku do przedmiotu opodatkowania […] wchodzącego w skład tego zakładu zgodnie z decyzją uprawnionego organu o przyznaniu statusu zakładu pracy chronionej”.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zwolnienie z podatku od nieruchomości nieruchomości należących do ZPChr
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny