Zmiany w przepisach

A A A

Ordynacja podatkowa

 

Rozporządzeniami z 20.6.2007 r.:

 

w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego,

 

w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku

 

Minister Finansów uregulował kwestie właściwości organów upoważnionych do wydawania interpretacji prawa podatkowego oraz określił wzór wniosku o wydanie interpretacji.

 

Do wydawania interpretacji Minister Finansów upoważnił Dyrektorów Izb Skarbowych w: Warszawie, Bydgoszczy, Katowicach i Poznaniu.

 

Dyrektor Izby karbowej w właściwość według miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika
Bydgoszczy w województwie: kujawsko-pomorskim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim lub zachodniopomorskim
Katowicach w województwie: małopolskim, opolskim, podkarpackim, śląskim lub świętokrzyskim
Poznaniu w województwie: dolnośląskim, lubuskim lub wielkopolskim
Warszawie w województwie: lubelskim, łódzkim lub mazowieckim
Jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy miejscowo do wydawania interpretacji indywidualnej jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

 

Właściwość miejscowa tychże upoważnionych do wydawania interpretacji organów została ustalona następu­jąco:

 

– dla osób fizycznych – według miejsca zamieszkania,

 

– dla osób prawnych – według adresu siedziby wynikającej z właściwego rejestru lub ze statutu albo umowy, jeżeli adres siedziby nie został ujawniony we właściwym rejestrze,

 

– dla jednostek organizacyjnych niemających osobo­wości prawnej – według adresu siedziby wynikającej z właściwego rejestru lub innych dokumentów ewidencyjnych,

 

– dla podatkowych grup kapitałowych – według adresu siedziby spółki reprezentującej taką grupę, wskazanej w umowie o jej utworzeniu.

 

Rozporządzenie MinFin w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opła­ty za wniosek określa w załączniku wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-IN oraz ORD-IN/A). Ponadto rozporządzenie określa sposób uisz­czenia opłaty za wniosek. Opłatę za rozpatrzenie wniosku (75 zł) uiszcza się gotówką w kasie organu właściwego do wydania interpretacji indywidualnej lub na jego rachunek.

 

Wniosek w sprawie interpretacji (ORD-IN) podzielono na odpowiednie części, tj.

 

część zakres wniosku
A podane są tu organy upoważnione do załatwienia wniosku w imieniu Ministra Finansów, do których może być kierowany wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej oraz adresy do korespondencji, na które wnioski powinny być przesyłane. W celu ułatwienia wypełniania wniosku w jego części A podane zostały także informacje o właściwości miejscowej organów upoważnionych do załatwienia wniosku w imieniu Ministra Finansów
B w tej części podane są organy upoważnione do załatwienia wniosku w imieniu Ministra Finansów, do których może być kierowany wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej oraz adresy do korespondencji, na które wnioski powinny być przesyłane. W celu ułatwienia wypełniania wniosku w jego części A podane zostały także informacje o właściwości miejscowej organów upoważnionych do załatwienia wniosku w imieniu Ministra Finansów
C wnioskodawca wskazuje organy podatkowe właściwe dla niego ze względu na sprawę będącą przedmiotem interpretacji indywidualnej
D wnioskodawca określa przedmiot wniosku, w tym liczbę opisanych przez niego stanów faktycznych (zdarzeń przyszłych), rodzaj sprawy, oraz wskazuje przepisy do każdego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) bez przytaczania treści tych przepisów. Podanie we wniosku liczby stanów faktycznych (zdarzeń przyszłych) ma na celu ustalenie prawidłowej wysokości opłat. Zgodnie z art. 14f § 2 OrdPU w przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indy­widualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego
E wnioskodawca podaje wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku, sposób uiszczenia tej opłaty oraz podaje, czy kserokopię dowodu uiszczenia opłaty dołącza do wniosku, czy kserokopia ta zostanie przesłana w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W części E zamieszczono także numery rachunków bankowych, na które można uiszczać opłaty
F wnioskodawca obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego (stanów faktycznych), zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych) i pytania (pytań). Wnioskodawca opisuje stan faktyczny (stany faktyczne), zdarzenie przyszłe (zdarzenia przyszłe) i formułuje pytanie (pytania) do organu podatkowego dotyczące stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca, który nie zmieści opisu stanu faktycznego (stanów faktycznych), zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych), pytania (pytań) w części F formularza ORD-IN, dołącza do tego formularza załącznik ORD-IN/A zawierający część F taką jak w formularzu ORD-IN
G wnioskodawca przedstawia własne stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca, który nie zmieści własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) w części G formularza ORD-IN, dołącza do tego formularza załącznik ORD-IN/A zawierający część G taką jak w formularzu ORD-IN
H zawiera informację o liczbie załączników ORD-IN/A dołączonych do formularza ORD-IN
I zawiera oświadczenie, o którym mowa w art. 14b § 4 OrdPU, oraz podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej. W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych
J miejsce na adnotacje właściwego organu podatkowego

 

Rozporządzenie wchodzi w życie 1.7.2007 r.

 

Opublikowano: Dz.U. Nr 112, poz. 770–771

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 20.6.2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe, wnioskodawca będzie mógł żądać wydania zaświadczenia na przedłożonym przez niego formularzu, jeśli będzie możliwe zamieszczenie na nim adnotacji dotyczącej opłaty skarbowej przez organ podatkowy wydający zaświadczenie.

 

Jeżeli przedłożony przez wnioskodawcę formularz będzie sporządzony w języku obcym, zaświadczenie zostanie na nim wydane, pod warunkiem przedłożenia przez wnioskodawcę jego tłumaczenia na język polski, poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.

 

formularz zakres
ZAS-W zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
ZAS-S zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy
ZAS-Z zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego
ZAS-P zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika
ZAS-DF zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych
ZAS-DP zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych
ZAS-E zaświadczenie o potwierdzeniu zgodności danych zawartych w zawiadomieniu o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej z danymi określonymi w zgłoszeniu złożonym przez osobę upoważnioną

 

Rozporządzenie weszło w życie 23.7.2007 r.

 

Opublikowano: Dz.U. Nr 123, poz. 854

VAT

 

W dniu 25.6.2007 r. Minister Finansów wydał nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących.

 

Główne zmiany wprowadzone rozporządzeniem do­tyczą zakresu zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kas fiskalnych. Dotychczas obowiązująca lista zwolnień przedmiotowych wymienionych w załączniku do rozporządzenia została skrócona o kilka pozycji w stosunku do poprzednio obowiązującego rozporządzenia z 28.3.2006 r., a usunięte z niej usługi mogą korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania tylko do 30.9.2007 r.

 

Są to następujące usługi:

 

PKWiU Rodzaj usługi
63.21.25 usługi wspomagające transport drogowy pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
73 usługi naukowo-badawcze
74.30 usługi w zakresie badań i analiz technicznych
ex 74.4 usługi reklamowe
74.82.10-00.50 usługi związane z pakowaniem prezentów, paczek pocztowych i podobnych
93.04 usługi związane z poprawą kondycji fizycznej
93.05 usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyjątkiem wykonywanych przez schroniska dla zwierząt

 

Jednakże, pomimo utraty prawa do zwolnienia przedmiotowego, podatnicy świadczący powyższe usługi mają nadal prawo do zwolnień podmiotowych, pod warunkiem że spełniają określone w tych zwolnieniach wymogi.

 

Podatnicy, którzy w I kwartale 2007 r. korzystali ze zwolnień przedmiotowych określonych w załączniku do rozporządzenia (poza podatnikami świadczącymi usługi wymienione powyżej), mogą z nich korzystać nadal do 31.12.2007 r.

 

Również do 31.12.2007 r. obowiązywać będzie zwolnienie podmiotowe przysługujące ze względu na wysokość osiągniętych obrotów z tytułu sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (do kwoty 40 000 zł). Jeżeli obroty przekroczą w trakcie 2007 r. kwotę 40.000 zł – zwolnienie traci moc po upływie 2 miesięcy, licząc od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym to przekroczenie nastąpiło.

 

Utrzymano wszystkie obowiązujące dotychczas zwolnienia podmiotowe, pod warunkiem że dotyczą podatników, którzy przed 1.7.2007 r. nie utracili prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.

 

Podatnicy, którzy rozpoczęli sprzedaż w 2007 r., zostali zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania do 31.12.2007 r., pod warunkiem że nie przekroczą kwoty 20 000 zł z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

 

Nie zostały zmienione zasady zwolnień podmiotowych ze względu na rodzaj wykonywanych czynności. Do dnia 31.12.2007 r. z ewidencjonowania zwolnieni są podatnicy dokonujący sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1–39 załącznika do uprzednio obowiązującego rozporządzenia z 28.3.2006 r., pod warunkiem że w I półroczu 2007 r. udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych był wyższy niż 70%. Jednakże zwolnienie to traci moc po upływie 2 miesięcy, licząc od 1. dnia miesiąca następującego po 6-miesięcznym okresie prowadzenia sprzedaży w 2007 r., jeżeli w tym okresie udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z ewidencjonowania, wymienionej w poz. 1–33 załącznika, w obrotach ogółem podatnika ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych był równy lub niższy niż 70%. W obrotach zwolnionych z ewidencjonowania uwzględnia się również obroty ze sprze­daży zwolnionej z ewidencjonowania do 30.9.2007 r., które były wymienione w poprzednim rozporządzeniu z 28.3.2006 r. w poz. 1–39.

 

W sytuacji gdy podatnik rozpocznie działalność po 30.6.2007 r., może on skorzystać z powyższego zwolnienia, pod warunkiem że przewidywany przez podatnika udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej wymienionej w poz. 1–33 załącznika do rozporządzenia w sprzedaży ogółem będzie wyższy niż 70%. W przypadku gdy współczynnik będzie niższy niż 70% – podatnik także utraci prawo do zwolnienia po upływie 2 miesięcy od 31.12.2007 r.

 

Została poszerzona lista towarów i usług, których sprzedaż wyłączona jest z prawa do jakichkolwiek zwolnień z ewidencjonowania o dostawę wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU (obowiązuje od 1.10.2007 r.)

 

Rozporządzenie weszło w życie 1.7.2007 r.

 

Opublikowano: Dz.U. Nr 116, poz. 804

Akcyza

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 3.7.2007 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy, minimalna stawka akcyzy na papierosy wynosi 146,33 zł za każde 1 000 sztuk.

 

Rozporządzenie weszło w życie 2.8.2007 r.

 

Opublikowano: Dz.U. Nr 128, poz. 888

 

Opracowanie: Anna Szewczyk

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w przepisach
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny