ZMIANY W PRAWIE – WRZESIEŃ 2017

A A A

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 23.8.2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników

Rozporządzeniem z 23.8.2017 r. Minister Rozwoju i Finansów zaniechał poboru podatku od spadków i darowizn od podatników poszkodowanych w nawałnicach, które miały miejsce w sierpniu tego roku.

Szczegółowy wykaz gmin objętych przepisami określono w rządowym rozporządzeniu z 17.8.2017 r. ws. gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1547). W wykazie znajdują się gminy z województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego oraz wielkopolskiego.

Rozporządzenie pozwala na zaniechanie poboru podatku od podatników:

• poszkodowanych w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów lub wyładowań atmosferycznych, które wystąpiły w sierpniu 2017 r. na terenie gmin określonych w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1547),

• będących małżonkami, zstępnymi i wstępnymi osób, które zginęły w wyniku działania żywiołu.

Zaniechanie poboru podatku od spadków i darowizn odnosi się do nabycia przez wyżej wymienionych podatników w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy własności rzeczy lub praw majątkowych o wartości przekraczającej kwoty określone w ustawie o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2017 r. poz. 833 ze zm.).

Zgodnie z rozporządzeniem zaniechanie poboru podatku ma obowiązywać w okresie 24 miesięcy, począwszy od 12.8.2017 r.

Rozporządzenie weszło w życie 24.8.2017 r.

Dz.U. z 2017 r. poz. 1574

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 8.9.2017 r. w sprawie przedłużenia terminu złożenia zeznania podatkowego niektórym podatnikom podatku od spadków i darowizn

Kolejnym aktem prawnym regulującym kwestię zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn jest rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 8.9.2017 r. w sprawie przedłużenia terminu złożenia zeznania podatkowego niektórym podatnikom podatku od spadków i darowizn.

Stosownie do rozporządzenia termin złożenia zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych został przedłużony z 1 miesiąca do 6 miesięcy. Wskazany, dłuższy termin na złożenie zeznania dotyczy podatników podatku od spadków i darowizn, do których ma zastosowanie zaniechanie poboru podatku określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 23.8.2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników (Dz.U. poz. 1574 i 1725).

Przedłużenie terminu złożenia zeznania podatkowego ma zastosowanie do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych w okresie 24 miesięcy, począwszy od 12.8.2017 r.

Rozporządzenie weszło w życie 10.9.2017 r.

Dz.U. z 2017 r. poz. 1726

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9.8.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Zgodnie z rozporządzeniem zmianie ulega zakres zwolnień od podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów. Zwolnieniem ma być objęty również import towarów przez Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO, Grupę Integracyjną NATO, przeznaczonych do wyłącznego użytku tych podmiotów.

Zwolnieniu podlegać będzie także import rzeczy osobistego użytku oraz służących do użytku domowego lub zawodowego, w tym mebli i zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego, stanowiących własność personelu zagranicznego Kwatery i członków jego rodzin, osób upoważnionych ­Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, osób upoważnionych Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO, osób uprawnionych Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO oraz personelu zagranicznego Grupy Integracyjnej NATO, dyslokowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe, z zachowaniem norm ilościowych przewidzianych rozporządzeniem.

Rozporządzenie weszło w życie 1.9.2017 r.

Dz.U. z 2017 r. poz. 1544

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
ZMIANY W PRAWIE – WRZESIEŃ 2017
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny