ZMIANY W PRAWIE – Wrzesień 2014 r.

A A A

Zaniechanie poboru podatku u źródła od odsetek wypłacanych na rzecz nierezydentów

Dnia 23.9.2014 r. ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Finansów z 5.9.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

Do 31.12.2030 r. wydłużony został okres, w którym emitowanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rynkach zagranicznych 10- lub 15-letnich obligacji nie będzie wiązać się z obowiązkiem poboru podatku z tytułu dyskonta i odsetek od tych obligacji.

Zmiana wchodzi w życie 8.10. 2014 r.

Opublikowano: Dz.U. poz. 1274

Ustawa wprowadzająca specjalny podatek węglowodorowy

W Dziennik Ustaw z 12.9.2014 r. opublikowana została ustawa z 25.7.2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym.

Ustawa wprowadza specjalny podatek węglowodorowy (tj. od zysków z działalności wydobywczej węglowodorów). Węglowodorami są, w rozumieniu ustawy: ropa naftowa, gaz ziemny oraz ich naturalne pochodne, z wyjątkiem metanu występującego w złożach węgla kamiennego oraz metanu występującego jako kopalina towarzysząca. Podatek dotyczyć będzie osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej prowadzących działalność wydobywczą węglowodorów. Przychodem w rozumieniu ustawy są pieniądze, wartości pieniężne oraz wartość należności uregulowanych w naturze, w tym zaliczki oraz przedpłaty, z tytułu dostawy wydobytych węglowodorów. Ilość gazu ziemnego oraz ropy naftowej będącej przedmiotem dostawy wydobytych węglowodorów ustala się na podstawie faktury lub innego dokumentu dotyczącego tej dostawy.

Ponadto do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono przepisy dotyczące indywidualnego ustalania stawek amortyzacyjnych (nowy art. 22j ust. 6 oraz art. 16j ust. 6); dodano również nowy przepis, który wyłącza specjalny podatek węglowodorowy z kosztów uzyskania przychodów (odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 23 oraz art. 16 ust. 1 pkt 67a).

Ustawa wprowadza również zmiany w Ordynacji podatkowej (w zakresie dotyczącym składania deklaracji podatkowych oraz tajemnicy skarbowej) oraz zmiany w Kodeksie karnym skarbowym mają charakter dostosowawczy. Znowelizowane zostały również przepisy o Służbie Celnej (poszerzony został zakres kontroli wykonywanej przez Służbę Celną).

Ustawa wchodzi w życie 1.1.2016 r. (z wyjątkiem przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie dotyczącym składania deklaracji podatkowych, który wszedł w życie 26.9.2014 r. oraz przepisów dotyczących zmian w ustawie o podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie dotyczącym wydobycia miedzi i srebra, które wchodzą w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Opublikowano: Dz.U. poz. 1215

Zmiany w ustawie o KRS

W Dzienniku Ustaw z 2.9.2014 r. ogłoszono ustawę z 26.6.2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wejdzie w życie 1.12.2014 r.

Główne zmiany miały na celu objęcie tzw. jednym okienkiem szerszego kręgu podmiotów (podlegających wpisowi do KRS). Uproszczono też procedurę rejestracji (nadawania NIP i numeru REGON).

Opublikowano: Dz.U. poz. 1161

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
ZMIANY W PRAWIE – Wrzesień 2014 r.
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny