ZMIANY W PRAWIE – sierpień 2020

A A A


Rozporządzenie Rady Ministrów z 5.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Niniejsze rozporządzenie wprowadza zmiany do załącznika Rady Ministrów z 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. poz. 1885, z 2009 r. poz. 489 oraz z 2017 r. poz. 2440).

Zakres zmian, wprowadzonych do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), stanowiącej załącznik do ww. rozporządzenia Rady Ministrów z 24.12.2007 r., odnosi się wyłącznie do klasy PKD 93.29 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, podklasy PKD 93.29.Z i dotyczy podziału klasy PKD 93.29, na poziomie krajowym klasyfikacji, na dwie podklasy: 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni i 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana. Dwie nowo utworzone podklasy zastąpią dotychczas obowiązującą podklasę PKD 93.29.Z, której zakres zostanie podzielony.


Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1.8.2020 r.

Dz.U. z 2020 r. poz. 1249


Ustawa z 16.7.2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Udzielanie pomocy publicznej na ratowanie lub restrukturyzację przedsiębiorstw wymaga wprowadzenia przepisów na poziomie ustawowym w celu określenia źródeł ich finansowania oraz warunki i tryb udzielenia takiej pomocy.

Niniejszą ustawą wprowadzono nową formę pomocy na restrukturyzację w postaci ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej.

Ustawa wskazuje budżet państwa jako źródło finansowania pomocy publicznej w formie wsparcia finansowego, wskazując jednocześnie, jaka kwota jest przewidywana rocznie na udzielenie takiej pomocy.

Pomoc regulowana niniejszą ustawą jest udzielana z bud­żetu państwa po pozytywnej weryfikacji pisemnego wniosku składanego przez przedsiębiorcę.

Wskazuje się również, że pomocy publicznej w formie wsparcia finansowego będzie udzielał minister właściwy do spraw gospodarki. Minister właściwy do spraw gospodarki, wskazany w ustawie jako organ udzielający pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzacje w formie wsparcia finansowego będzie mógł powierzyć udzielanie tej pomocy Agencji Rozwoju Przemysłu Spółce Akcyjnej (dalej jako ARP) poprzez zawarcie umowy między tym ministrem a ARP.

Ustawa przewiduje uchylenie przepisu znajdującego się w ustawie z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, który zawiera delegację do wydania rozporządzenia w sprawie warunków, zasad, trybu i podmiotu w zakresie udzielania pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację.

Efektem wprowadzenia ustawy będzie możliwość wsparcia przez środki publiczne procesów restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach podejmujących działania naprawcze w związku z występującymi sytuacjami kryzysowymi. Uchwalenie projektu ustawy zapewni wdrożenie programu pomocowego, zaakceptowanego przez KE.


Ustawa weszła w życie 11.8.2020 r.

Dz.U. z 2020 r. poz. 1298
Opracowanie: Anna Matysiak, menedżer w MDDP


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
ZMIANY W PRAWIE – sierpień 2020
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny