ZMIANY W PRAWIE – Sierpień 2019

A A A

Rozporządzenie Ministra Finansów z 19.9.2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów

Rozporządzenie określa:

• sposób przesyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszenia oraz sposób uwierzytelniania zarejestrowanego użytkownika Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, zwanej „PUESC”;

• sposób postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających i przewoźników w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń;

• przypadki, w których jest dokonywane zgłoszenie obejmujące więcej niż jedną przesyłkę;

• organ Krajowej Administracji Skarbowej, do którego jest przesyłane zgłoszenie w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń;

• wzór dokumentu zastępującego zgłoszenie, wraz z objaśnieniami.


Rozporządzenie w przeważającej mierze weszło w życie 1.10.2018 r., przy czym § 5 ust. 3 tego aktu prawnego wchodzi w życie 1.8.2019 r. Zgodnie z tym przepisem uwierzytelnienie podmiotu odbierającego w celu uzupełniania zgłoszenia o informację o odbiorze towaru polega również na podaniu unikalnego, 17-znakowego numeru identyfikacyjnego nadawanego użytkownikowi PUESC.

Wejście w życie: 1.10.2018 r.; 1.5.2019 r.; 1.8.2019 r.

Dz.U. z 2018 r. poz. 1849


Rozporządzenie Ministra Finansów z 3.6.2019 r. w sprawie wzoru deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych

Nowe rozporządzenie określa wzór deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych (FIN-1) wraz z objaśnieniem co do sposobu wypełniania oraz terminu i miejsca jej składania. Wzór deklaracji stanowi załącznik do rozporządzenia.

Nowy wzór deklaracji należy stosować po raz pierwszy do rozliczenia podatku za lipiec 2019 r.

Jednocześnie traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z 16.2.2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 193).

Wejście w życie: 1.8.2019 r.

Dz.U. z 2019 r. poz. 1118


Rozporządzenie Ministra Finansów z 13.6.2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw

Omawiana ustawa obok nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości wprowadza zmiany w ustawie o podatku rolnym oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

W zakresie podatku rolnego ustawa nowelizująca poszerza katalog podatników o te podmioty, które są posiadaczami nieruchomości wchodzących w skład krajowego Zasobu Nieruchomości.

Zmiana w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych sprowadza się do włączenia Krajowego Zasobu Nieruchomości do katalogu podmiotów zwolnionych z podatku.

Wejście w życie: 15.8.2019 r., 16.7.2019 r., 1.1.2020 r.

Dz.U. z 2019 r. poz. 1309


Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

W świetle nowej ustawy przychody osób, które nie ukończyły 26. roku życia, będą wolne od podatku PDOFiz. W katalogu źródeł przychodu wolnych od podatku znajdują się przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 PDOFizU, tj.:

a) uzyskiwane wyłącznie od: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej;

b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie na potrzeby związane z tą nieruchomością,

c) przedsiębiorstwa w spadku – z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.


Powyższe przychody będą wolne do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, przy czym w 2019 r. do kwoty 35 636,67 zł.

Zgodnie z ustawą przy obliczaniu zaliczek na podatek od dochodów uzyskanych w 2019 r. nie stosuje się omawianego zwolnienia od podatku, chyba że podatnik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie, że uzyskane w okresie od 1.8.2019 r. do 31.12.2019 r. przychody z wyżej wskazanych tytułów będą w całości zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 PDOFizU.

Wejście w życie: 1.8.2019 r.

Dz.U. z 2019 r. poz. 1394
Opracowanie: Krzysztof Suchorab, doradca podatkowy i starszy konsultant w MDDP


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
ZMIANY W PRAWIE – Sierpień 2019
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny