ZMIANY W PRAWIE – sierpień 2016

A A A

VAT i akcyza

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług i ustawie o akcyzie – pakiet paliwowy

Dnia 1.8.2016 r. weszły w życie zmiany dotyczące przepisów w zakresie rozliczania podatku VAT z tytułu dokonania transakcji wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw silnikowych, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne (tzw. pakiet paliwowy). Obecnie podatnik podatku od towarów i usług dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych jest obowiązany do obliczenia i wpłacenia VAT na rachunek izby celnej właściwej w zakresie wpłat z tytułu podatku akcyzowego, co do zasady, w terminie 5 dni od momentu wprowadzenia paliwa do Polski. Oznacza to odejście od koncepcji neutralnego rozliczania podatku należnego z naliczonym.

Co do zasady, to podatnik zobowiązany jest do rozliczania i wpłaty VAT. W przypadku jednak nabycia paliwa dokonywanego w procedurze zawieszonej akcyzy z wykorzystaniem instytucji zarejestrowanego odbiorcy lub składu podatkowego VAT z tytułu dokonania takiego nabycia jest rozliczany przez płatnika, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami jest zarejestrowani odbiorcy lub składy podatkowe. W związku z powyższym wprowadzone zostały też „podmiotu prowadzącego skład podatkowy” oraz „zarejestrowanego odbiorcy ”, zawierające odpowiednie odesłanie do ustawy o podatku akcyzowym, tak aby zachować spójną interpretację tych pojęć.

Podstawą opodatkowania jest, co do zasady, wszystko, co stanowi zapłatę, którą dostawca otrzymał lub ma otrzymać, oraz podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem samego VAT, a także koszty dodatkowe, takie jak prowizja, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy.

Biorąc pod uwagę specyfikę rozliczeń w obrocie paliwami i związane z nią trudności w określeniu podstawy opodatkowania na moment powstawania obowiązku podatkowego, przyjęto możliwość obliczania podatku z pominięciem elementów dodatkowych, takich jak podatki, opłaty czy koszty dodatkowe. Do celów określania podstawy opodatkowania w tej uproszczonej metodzie przyjmuje się ceny paliw silnikowych, które będą publikowane cyklicznie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl/ministerstwofinansow/dzialalnosc/ceny-paliw-dla-potrzeb-vat. Ministerstwo Finansów publikuje te ceny ostatniego dnia roboczego tygodnia poprzedzającego okres 2-tygodniowy. Warto zaznaczyć, że możliwość uproszczonego rozliczania VAT na wyżej opisanych zasadach nie jest obowiązkowa – a jedynie opcjonalna.

Ustawa z 7.7.2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1052)

Rozporządzenie w sprawie deklaracji VAT dla wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw

Dnia 1.8.2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 21.7.2016 r. w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

Rozporządzenie weszło w życie w związku z wyżej opisanymi zmianami w ustawie o podatku od towarów i usług i ustawie o akcyzie, zgodnie z którymi dokonujący wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw jest zobowiązany do dziennych wpłat podatku od towarów i usług oraz składania deklaracji za okresy miesięczne o należnych kwotach podatku do organów celnych.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.7.2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1124).

Rozporządzenie dotyczące stawki 0% dla towarów objętych procedurą składowania celnego

Dnia 27.7.2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 12.7.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Rozporządzenie wprowadza zmiany do § 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 23.12.2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, polegające na zastąpieniu obecnej procedury składu celnego procedurą składowania celnego. Przepisy przejściowe dopuszczają zastosowanie stawki 0% dla towarów objętych procedurą o starej nazwie.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 12.7.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1050).

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
ZMIANY W PRAWIE – sierpień 2016
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny