ZMIANY W PRAWIE – Październik 2017

A A A

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzone ustawą o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Ustawa z 7.7.2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach zmian w innych przepisach obowiązujących wprowadza zmiany w ustawie z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

1.10.2017 r. działalność rozpoczęła Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Utworzenie nowej agencji działającej na rzecz obecności nauki polskiej w międzynarodowym środowisku naukowym poprzez wymianę studentów, doktorantów, pracowników naukowych i dydaktycznych, wymagało dostosowania katalogu zwolnień z art. 21 ust. 1 PDOFizU. Wprowadzone zostało nowe zwolnienie od podatku – dodano pkt 39a, który zwalnia od PIT stypendia przyznawane na podstawie decyzji Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Uchylone zostały jednocześnie dotychczasowe przepisy (art. 21 ust. 1 pkt 40d) stanowiące podstawę zwolnienia od podatku świadczeń (związanych z kształceniem na zagranicznych uczelniach) przeznaczonych na pokrycie kosztów rekrutacyjnych, czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń.

Zmiana wchodzi w życie 1.10.2017 r.

Dz.U. z 2017 r. poz. 1530

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych

Dnia 3.10.2017 r.wchodzą w życie dwa analogiczne rozporządzenia MRiF w sprawie informacji, jakie mają być zawarte w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego – od osób prawnych i osób fizycznych.

Rozporządzenia stanowią regulacje wykonawcze dotyczące sposobu przygotowania dokumentacji podatkowej, czyli nowych obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych, które weszły w życie 1.1.2017 r. Obowiązek ten, od początku 2017 r., dotyczy wyłącznie podatników, których przychody (lub koszty) przekroczyły poziom 2 mln euro (określany na podstawie danych finansowych za 2016 rok). Obowiązek obejmuje konieczność przygotowania dwóch rodzajów dokumentacji:

1) dokumentacji lokalnej – tzw. Local File (art. 9a ust. 2b pkt 1 PDOPrU, art. 25a ust. 2b PDOFizU),

2) dokumentacji grupowej – tzw. Master File, zawierającej informacje o grupie podmiotów powiązanych (art. 9a ust. 2d PDOPrU, art. 25a ust. 2d PDOFizU).

Rozporządzenia wskazują, że dokumentacja Local File ma zawierać szczegółowe informacje w zakresie danych finansowych, danych identyfikujących podmioty powiązane, opisy przebiegu transakcji, a także analizę danych porównawczych.

W dokumentacji Master File należy wskazać strukturę organizacyjną (również w formie schematu), politykę cen transferowych, opis przedmiotu i zakresu działalności grupy, istotne wartości niematerialne, tj. strategie czy umowy odnoszące się do wartości niematerialnych, a także opis sytuacji finansowej grupy. Ideą dokumentacji grupowej jest przedstawienie obrazu działalności całej grupy.

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 12.9.2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Dz.U. z 2017 r. poz. 1752

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 1.9.2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Dz.U. z 2017 r. poz. 1753

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 12.9.2017 r. dotyczące sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez KAS czynności operacyjno-rozpoznawczych

Pełna nazwa rozporządzenia brzmi:

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 12.9.2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Krajową Administrację Skarbową czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej

Rozporządzeniem określono m.in.:

1) sposób przeprowadzania i dokumentowania czynności operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów w sprawach o przestępstwa wskazane w art. 118 ust. 1 ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej – tj. m.in. w sprawach o wskazane przestępstwa skarbowe, z Kodeksu karnego, przeciwko obrotowi gospodarczemu czy przeciwko mieniu;

2) sposób przechowywania, przekazywania i niszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z realizacją ww. czynności;

3) wzory stosowanych druków i rejestrów.

Rozporządzenie wchodzi w życie z 20.10.2017 r.

Dz.U. z 2017 r. poz. 1850

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 19.9.2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Rozporządzenie określa:

1) sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2) rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy deklaracji lub podań.

Rozporządzeniem wprowadzono możliwość podpisywania wskazanych dokumentów, informacji i formularzy (m.in. niektórych formularzy dotyczących podatku VAT) podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań, opartym na danych autoryzujących.

Rozporządzenie wchodzi w życie z 1.10.2017 r. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z 29.12.2015 r. w analogicznym zakresie.

Dz.U. z 2017 r. poz. 1802

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 26.9.2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Rozporządzenie stanowi kontynuację rozporządzenia Ministra Finansów z 20.3.2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2015 r. poz. 416). Zaniechanie dotyczy dochodu do opodatkowania, który powstaje w związku z brakiem możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych (m.in. budowli i budynków), wniesionych nieodpłatnie przez podmiot tworzący w rozumieniu ustawy z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej do spółki kapitałowej, powstałej na podstawie tej ustawy w wyniku przekształcenia SP ZOZ.

Zaniechanie ma zastosowanie do spółek kapitałowych, których wyłącznymi udziałowcami lub akcjonariuszami w dniu przekształcenia były spółki kapitałowe, jednostki samorządu terytorialnego lub uczelnie medyczne.

Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1.1.2017 r. do 31.12.2019 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z 4.10.2017 r.

Dz.U. z 2017 r. poz. 1828

Wejście w życie

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13.6.2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów

22.9.2017 r. weszło w życie rozporządzenie rozszerzające katalog produktów objętych systemem monitorowania drogowego przewozu towarów o wskazane kategorie olejów roślinnych. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 27 ust. 8 ustawy z 18.4.2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

Ogłoszone zostały następujące teksty jednolite:

1) 27.9.2017 r. ogłoszono tekst jednolity ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785).

2) 2.10.2017 r. ogłoszono tekst jednolity ustawy z 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1821).

3) 3.10.2017 r. ogłoszono tekst jednolity ustawy z 9.5.2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1830).

4) 10.10.2017 r. ogłoszono tekst jednolity ustawy z 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892).

 

Opracowanie: Małgorzata Ronatowicz, radca prawny i starszy konsultant w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
ZMIANY W PRAWIE – Październik 2017
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny