ZMIANY W PRAWIE – marzec 2020

A A A


Rozporządzenie Ministra Finansów z 10.2.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

W następstwie uchwalenia ustawy z 16.10.2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2200) powstała konieczność dostosowania terminologii w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wprowadzone zmiany w rozporządzeniu mają charakter dostosowawczy. I tak, pojęcie uprzedniego porozumienia cenowego zostało zastąpione wyrazami porozumienia dotyczące cen transferowych.

Dz.U. z 2019 r. poz. 238

Rozporządzenie weszło w życie z 15.2.2020 r.


Rozporządzenie Ministra Finansów z 10.2.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

W wyniku uchwalenia ustawy z 16.10.2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2200) zachodzi konieczność dostosowania terminologii w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Zmiany wprowadzane rozporządzeniem mają charakter dostosowawczy: pojęcia uprzedniego porozumienia cenowego i jednostronnego uprzedniego porozumienia cenowego zostają ­zastąpione pojęciami porozumienia dotyczącego cen transferowych i jednostronnego porozumienia dotyczącego cen transfe­rowych. Konieczność zmiany wynika z uchwalenia ustawy z 16.10.2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących po­dwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, w której zastępowanym pojęciom nadano inne znaczenie.

Dz.U. z 2019 r. poz. 239

Ustawa weszła w życie z 15.2.2020 r.


Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez niektórych podatników podatku dochodowego od osób prawnych

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej: PDOPrU, podatnicy tego podatku są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym – do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

W aktualnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 uznano, iż zasadne jest wprowadzenie dla podatników rozwiązań ułatwiających wywiązywanie się z ustawowego obowiązku rocznego rozliczenia podatku dochodowego.

Projekt rozporządzenia znajdzie zastosowanie do wszystkich podatników, z tym że dla podatników:

1) osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 PDOPrU, a także tych podatników, którzy są podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dla których przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 tej ustawy, stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów – termin zostanie przesunięty do 31.7.2020 r.;

2) dla pozostałych podatników – termin zostanie przesunięty do 31.5.2020 r.


Co do zasady dla większości podatników termin na złożenie zeznania i zapłatę podatku zostanie odroczony o 2 miesiące. Natomiast w przypadku pozostałej grupy podatników proponuje się wydłużenie tego terminu o kolejne 2 miesiące. Dotyczy to w istocie podatników, którzy nie prowadzą działalności zarobkowej, lecz działalność społeczną, i którzy na ogół nie posiadają odpowiednich zasobów zarówno kadrowych, jak i finansowych umożliwiających prawidłowe wywiązanie się z obowiązku złożenia zeznania CIT-8 w aktualnej sytuacji związanej z ogłoszonym stanem epidemii.

Podstawę prawną wydania rozporządzenia dotyczącego przedłużenia terminów na wykonanie obowiązków podat­kowych stanowi art. 50 ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, przedłużać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego (z wyjątkiem terminów określonych w art. 68–71, art. 77 § 1, art. 79 § 2, art. 80 § 1, art. 87 § 3 i 4, art. 88 § 1 i art. 118), określając grupy podatników, którym przedłużono terminy, rodzaje czynności, których termin wykonania został przedłużony, oraz dzień upływu przedłużonego terminu.

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

8.3.2020 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: specustawa). Koncentrowała się ona na regulacjach z zakresu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Z uwagi na ekonomiczne skutki rozprzestrzeniania się COVID-19 zaistniała potrzeba wprowadzenia szczególnych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym tej sytuacji. Konieczne stało się opracowanie pakietu osłonowego dla firm, zapobiegającego zwłaszcza utracie płynności w ramach prowadzonych przez nie działalności. Projekt ustawy pozwoli na uruchomienie nadzwyczajnych instrumentów wspierających przedsiębiorców w tym okresie. Dokonuje on wielu zmian w specustawie, poszerzając i rozwijając niektóre występujące już w niej rozwiązania, a także wprowadzając nowe mechanizmy.

1. Odroczenie płatności składek ZUS

Projektowane przepisy umożliwiają skorzystanie z od­roczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty płatności składek ZUS bez dodatkowych opłat (odsetki, opłata prolongacyjna).

2. Dopłaty do wynagrodzeń

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dopłaty do wynagrodzeń w wysokości 40% wynagrodzenia, nie więcej niż średnie wynagrodzenie. Pomoc ta ma mieć zastosowanie do firm, których obroty spadną w okresie 2 mies. o 15% i wykażą stratę w co najmniej jednym z nich albo obrót w okresie 1 mies. spadnie o 20% w stosunku do poprzedniego miesiąca, a firma wykaże stratę. Takie podmioty będą mogły obniżyć wymiar czasu pracy pracownika do 0,8 etatu przy zachowaniu co najmniej płacy minimalnej. Państwo z FGŚP pokryje wówczas połowę wynagrodzenia pracownika, do limitu 40% przeciętnego wynagrodzenia.

3. Wydłużenie wypłaty zasiłku opiekuńczego w związku z zamknięciem placówek oświatowych

Planowane jest również dalsze finansowanie przedłużonego zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat 8 z uwagi na przerwę w funkcjonowaniu placówek oświatowych.

4. Zmiany w zakresie podatku od nieruchomości

Projektowane rozwiązania pozwolą gminom, w ramach ich autonomii podatkowej, wprowadzić rozwiązania w zakresie podatku od nieruchomości, które nakierowane będą na pomoc dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Pierwsze z tych rozwiązań umożliwi gminom wprowadzenie za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Drugie z proponowanych rozwiązań umożliwi przedłu­żenie, w drodze uchwały rady gminy, terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. – nie dłużej niż do 30 września tego roku. W przypadku osób fizycznych rozwiązanie to dotyczyć będzie raty podatku płatnej do 15 maja, natomiast w przypadku osób prawnych, rat podatku płatnych do: 15 kwietnia, 15 maja i 15.6.2020 r.

5. Dopłaty do wynagrodzeń w trakcie przestoju

Propozycje rządu przewidują również dopłaty do wynagrodzeń w trakcie przestojów spowodowanych COVID-19 do wysokości połowy albo całości minimalnego wynagro­dzenia.

6. Zawieszenie postępowań podatkowych

Projektowane przepisy przewidują możliwość zawieszenia toczących się postępowań i kontroli, w tym podatkowych, prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej, kontroli celno-skarbowych oraz niektórych innych postępowań.

7. Wstrzymanie postępowań egzekucyjnych

Proponowany przepis uprawnia zobowiązanych, wobec których były wszczęte postępowania egzekucyjne przed ich wstrzymaniem na podstawie rozporządzenia, do rozporządzania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na zajętym rachunku bankowym lub rachunku bankowym prowadzonym przez SKOK.

W celu zapobieżenia blokowaniu tych środków przyznano zobowiązanym prawo do dysponowania tymi środkami, np. przeznaczenie ich na pilne wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, która z wielu względów jest utrudniona w okresie stanu epidemicznego lub epidemii.

8. Zmiany w zakresie biegu terminów przewidzianych w przepisach prawa cywilnego i administracyjnego

Dodawany przepis wprowadza w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zawieszenie biegu terminów w postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, postępowaniach egzekucyjnych, karnych, karno-skarbowych, w sprawach o wykroczenia, administracyjnych, egzekucyjnych w administracji, a także w innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw.

Jednocześnie przewidziano wyłączenie, zgodnie z którym nie ulegnie wstrzymaniu i zawieszeniu bieg terminów w postępowaniach sądowych zaliczonych do spraw pilnych i w postępowaniach sądowoadministracyjnych, w których ustawa określa termin ich rozpatrzenia przez sąd oraz wniosków o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności.

9. Dofinansowania dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Propozycje rządu przewidują również dofinansowanie dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Szczegóły tej propozycji nie są jeszcze znane.

10. Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców

Propozycja przewiduje przedłużenie ważności udzielonych zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu pracy dla cudzoziemców. Okres tej prolongaty nie jest na razie znany.

Z pewnymi wyjątkami ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Opracowanie: Anna Matysiak, menedżer w MDDP


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
ZMIANY W PRAWIE – marzec 2020
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny