ZMIANY W PRAWIE – marzec 2017

A A A

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 24.2.2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 99 ust. 14c ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług, w związku ze zmianami zawartymi w ustawie z 16.11.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Rozporządzenie określa nowy wzór deklaracji VAT-14, wraz z załącznikiem VAT-14/A, które mają zastosowanie w przypadku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych. Nowy wzór obowiązuje od 1.3.2017 r.

Rozporządzenie weszło w życie z 1.3.2017 r.

Dz.U. z 2017 r. poz. 407

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 27.2.2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego

Dnia 27.2.2017 r. Minister Rozwoju i Finansów wydał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego.

Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1.1.2016 r. do 31.12.2017 r. Z uwagi na wprowadzone przepisy należności umorzone w latach 2016––2017 przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczące:

1) zaległej opłaty z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkal­nego,

2) zaległej opłaty za dostawy do lokalu mieszkalnego energii, gazu, wody oraz za odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych,

3) odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego,

4) odsetek od ww. należności oraz

5) nieuregulowanych kosztów dochodzenia i egzekucji ww. należności, w tym zasądzonych prawomocnym tytułem wykonawczym wraz z kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego

nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nie należy ich wykazywać w rocznych ­zeznaniach podatkowych składanych za te lata. Gminy nie mają obowiązku wykazania tych należności na formularzu PIT-8C.

W przypadku gdy podatnik złożył już zeznanie podatkowe za 2016 r., w którym ujęto te należności, możliwe jest dokonanie korekty rozliczeń.

Rozporządzenie weszło w życie 28.2.2017 r.

Dz.U. z 2017 r. poz. 380

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 22.2.2017 r. w sprawie informacji umieszczanych w systemie oraz w E-AD

Nowe rozporządzenie wykonawcze do ustawy o podatku akcyzowym obowiązuje w związku z wprowadzeniem, od 1.3.2017 r., reformy w zakresie Krajowej Administracji Skarbowej.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres informacji, które nie są automatycznie zapewnione przez System (tj. krajowy system teleinformatyczny służący do obsługi przemieszczeń w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, oraz przesyłania m.in. elektronicznych dokumentów e-AD i raportów odbioru), a które powinny być dostarczone do Systemu, oraz przypadki, w których informacje takie powinny być dostarczone;

2) dane pozostawione do decyzji państw członkowskich Unii Europejskiej, wymienione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 684/2009 z 24.7.2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (Dz.Urz. UE L 197 z 29.07.2009, s. 24, z późn. zm.), które umieszcza się obowiązkowo w e-AD lub w dokumencie zastępującym e-AD;

3) sposób komunikowania się użytkowników z Systemem, w szczególności sposób podpisywania dokumentów przesyłanych do Systemu oraz sposób dostępu do Systemu przez użytkowników Systemu;

4) strukturę lokalnego numeru referencyjnego;

5) warunki i sposób dostarczenia danych przez podmioty właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego celem wprowadzenia ich do Systemu.

Rozporządzenie weszło w życie z 1.3.2017 r.

Dz.U. z 2017 r. poz. 388

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
ZMIANY W PRAWIE – marzec 2017
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny