ZMIANY W PRAWIE – MAJ 2020

A A A


Ustawa z 14.5.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Zasadniczym celem pakietu ustaw nazwanych tarczą antykryzysową jest zapobieżenie negatywnym skutkom zmian gospodarczych wynikających z pandemii COVID-19.

Przewidziane wsparcie finansowe i administracyjne obejmuje:

1. Rozszerzenie zwolnienia – umożliwienie skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek osobom opłacającym składki na własne ubezpieczenia w sytuacji, gdy ich przychód był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł.

2. Wsparcie operatorów wojewódzkich, międzywojewódzkich i międzynarodowych specjalizujących się w przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epi­demii.

3. Wydłużenie terminów obowiązujących przedsiębiorców z tytułu sprawozdań oraz obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o odpadach – przepisy ułatwiające wywiązywanie się z obowiązków firmom gospodarującym odpadami (m.in. w zakresie rejestru Bazy Danych Odpadowych).

4. Dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. kwotą w wysokości do 900 mln zł (ze środków Funduszu Reprywatyzacyjnego) z przeznaczeniem w szczególności jako wsparcie przedsiębiorców.

5. Wsparcie sektora opierającego się na wykorzystaniu drewna lub produkcji surowca drzewnego. Ma to na celu zachowanie ciągłości działania tego sektora oraz funkcjonowania Lasów Państwowych.

6. Zmianę w zakresie Funduszu Alimentacyjnego polegającą na podwyższeniu kwoty kryterium dochodowego uprawniającej do świadczeń z tego funduszu (dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie) do kwoty 900 zł.

7. Zwiększenie wysokości kwoty wynagrodzenia za pracę wolnej od egzekucji o 25% na każdego członka rodziny, który nie uzyskuje dochodów i pozostaje na utrzymaniu pracownika.

8. Umożliwienie pracownikom pomocy społecznej odbywającym kwarantannę w ośrodku, w którym świadczą pracę, możliwości dalszego jej świadczenia w tej jednostce, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia.

9. Zwiększenie ochrony osób zawierających umowy pożyczki, kredytu lub inne umowy m.in. poprzez wprowadzenie nieważności umowy, w której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości na zabezpieczenie roszczeń niewynikających z prowadzonej przez tę osobę działalności gospodarczej lub zawodowej, oraz penalizację żądania od osoby fizycznej co najmniej dwukrotności maksymalnej wysokości kosztów pozaodsetkowych lub co najmniej dwukrotności stopy odsetek maksymalnych określonych w ustawie.

10. W projektowanej regulacji proponuje się dalszą elektronizację metod przekazywania informacji klientom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym informacji o stanie ich konta, w przypadku gdy wyrażą takie oczekiwanie. Uprości to sposób przekazywania informacji ubezpieczonym, a jednocześnie będzie oznaczało redukcję kosztów administracyjnych.

11. Wsparcie sektora kultury – kinematografii – przez pozyskanie dodatkowych środków dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w celu poprawy sytuacji na rynku polskiej sztuki filmowej.

12. Dalsze upraszczanie regulacji administracyjnych oraz czasowe wydłużanie obowiązywania koncesji, pozwoleń oraz uprawnień, tak aby nie zostały naruszone łańcuchy dostaw oraz ciągłość działalności gospodarczej.

13. Czasowe zwolnienie z opłat wynikających z ustawy – Prawo wodne, w zakresie należności pobieranych za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, co obniży koszty funkcjonowania zarówno dla sektora turystyki, jak i armatorów użytkujących drogi wodne do celów transportowych.


Dz.U. z 2020 r. poz. 875

Ustawa weszła w życie z 15.5.2020 r.


Rozporządzenie Ministra Finansów z 13.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów

Rozporządzenie przedłuża termin na dostosowanie się do wymogów wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 3.10.2019 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów z 6 miesięcy na 8 miesięcy, tj. do 15.7.2020 r.

Dz.U. z 2020 r. poz. 858

Rozporządzenie weszło w życie z 15.5.2020 r.


Rozporządzenie Ministra Finansów z 23.4.2020 r. w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w związku z COVID-19

Zgodnie z treścią przepisu art. 15za ust. 2 ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568), minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, zaniechać w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, określając w szczególności rodzaj podatku, zakres terytorialny zaniechania, okres, w którym następuje zaniechanie i grupy obowiązanych, których dotyczy zaniechanie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z ­COVID-19 oraz skutki nimi wywołane.

Rozporządzenie przewiduje zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych w okresie od 1.5.2020 r. do 1.6.2020 r. od zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikającego z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 rok, o których mowa w art. 45 ust. 1 i 1a ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.), w części przypadającej na dokonane w tym okresie wpłaty, o których mowa w art. 45 ust. 4 tej ustawy, podlegające zaliczeniu na poczet tych zaległości podat­kowych.

Zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych od wskazanych powyższej zaległości dotyczy również zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet tych zaległości.

Dz.U. z 2020 r. poz. 728

Rozporządzenie weszło w życie z 1.5.2020 r.


Rozporządzenie Ministra Finansów z 14.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji

Rozporządzenie wprowadza do rozporządzenia Ministra Finansów z 21.8.2018 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji (Dz.U. poz. 1746) możliwości przeprowadzenia egzaminu agencyjnego zdalnie z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego bez konieczności udziału osobistego i przeprowadzenia go w ustalonym jednostkowo miejscu.

Modyfikacja przepisów rozporządzenia zakłada również wyłączenie możliwości wspólnego przeprowadzania egzaminów przez kilka zakładów ubezpieczeń albo zakładów reasekuracji, jak i możliwości obserwacji egzaminu przez pracownika UKNF. Rozwiązanie umożliwia elastyczne wbudowanie go w systemy teleinformatyczne zakładów ubezpieczeń. Zakład jedynie przed wdrożeniem rozwiązania i przeprowadzeniem pierwszego egzaminu w tym trybie zobowiązany będzie do przekazania Komisji Nadzoru Finansowego informacji o funkcjonalnościach wykorzystywanego systemu teleinformatycznego w kontekście obowiązku zapewnienia skutecznej identyfikacji osób zdających egzamin, samodzielności ich pracy oraz przestrzegania czasu przewidzianego na egzamin.

Wprowadzone rozwiązanie nie ma charakteru zmiany ciągłej, lecz miałoby zastosowanie wyłącznie w okresach objętych szczególnymi reżimami, tj. w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego.

Dz.U. z 2020 r. poz. 883

Rozporządzenie weszło w życie z 19.5.2020 r.Opracowanie: Anna Matysiak, menedżer w MDDP

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
ZMIANY W PRAWIE – MAJ 2020
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny