ZMIANY W PRAWIE – maj 2018

A A A

„STIR” – ustawa z 24.11.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

Ustawa STIR przewiduje stopniowe uruchomienie systemu analizy i przekazywania informacji w celu zapobiegania wyłudzeniom skarbowym.

W ramach zmian wprowadzonych ustawą od 30.4.2018 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) będzie mógł wydać postanowienie o blokadzie rachunku podmiotu kwalifikowanego (tj. innego niż rachunek osoby fizycznej, służący do celów prywatnych) na okres nie dłuższy niż 72 godziny, jeżeli posiadane informacje wskazują, że podmiot kwalifikowany może wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK-ów) do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku bankowego jest konieczna, aby temu przeciwdziałać. Szef KAS może przedłużyć termin blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że podmiot kwalifikowany nie wykona istniejącego lub mającego powstać zobowiązania podatkowego lub zobowiązania z tytułu odpowiedzialności podatkowej osób trzecich, przekraczających równowartość 10 000 euro.

Na wniosek podmiotu kwalifikowanego Szef KAS może wyrazić zgodę na wypłatę z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego środków na bieżące wynagrodzenie za pracę wypłacane na podstawie umowy o pracę zawartej co najmniej 3 miesiące przed dniem dokonania blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego wraz z zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składkami na ubezpieczenie społeczne należnymi od wypłacanego wynagrodzenia – po przedłożeniu odpisu listy płac oraz dokumentu ZUS potwierdzającego zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę.

Ustawa częściowo weszła w życie od 30.4.2018 r.

Dz.U. poz. 2491

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18.4.2018 r., K 52/16

Trybunał Konstytucyjny orzekł zgodność z konstytucją możliwość dochodzenia należności podatkowych w ramach przewidzianej w prawie cywilnym tzw. skargi pauliańskiej. Zgodnie z wyrokiem interes Skarbu Państwa musi być chroniony tak samo jak innych wierzycieli. Zatem Skarb Państwa (fiskus) może podważać w sądach darowizny i inne transakcje w przypadku, gdy przeprowadzają je osoby zalegające z podatkami, aby w ten sposób uniknąć ich zapłaty.

Wyrok obowiązuje od 18.4.2018 r.

Dz.U. z 2018 r .poz. 760

Rozporządzenie Ministra Finansów z 25.4.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy

Rozporządzenie określa nowy wzór dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju. Wzór ­dokumentu stanowi załącznik nr 2 do zmienianego rozporządzenia.

Rozporządzenie weszło w życie 8.5.2018 r.

Dz.U. z 2018 r.poz. 832

Rozporządzenie Ministra Finansów z 20.4.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

Rozporządzenie modyfikuje sposób udokumentowania przez podmiot prowadzący skład podatkowy siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju poprzez uchylenie obowiązku złożenia oświadczenia o nadanym statystycznym numerze identyfikacyjnym REGON. Aktualnie wystarczającym sposobem udokumentowania siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju na potrzeby zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego jest złożenie oświadczenia o numerze w rejestrze przedsiębiorców w KRS albo w ­CEiDG. Ponadto, rozporządzenie określa nowy wzór wniosku o zwolnienie/przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Rozporządzenie weszło w życie 30.4.2018 r.

Dz.U. z 2018 r. poz. 809

Rozporządzenie Ministra Finansów z 24.4.2018 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych

Termin do złożenia formularzy CIT-8, CIT-8A i ­CIT-8B i zapłaty podatku wynikającego z tych zeznań przez podatników CIT został przedłużony do 30.6.2018 r. Zgodnie z rozporządzeniem, przedłużenie terminu stosuje się do podatników CIT, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31.12.2017 r. i zakończył się przed dniem 1.3.2018 r.

Rozporządzenie weszło w życie 28.4.2018 r.

Dz.U. z 2018 r. poz. 803

Rozporządzenie Ministra Finansów z 20.4.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej

Rozporządzenie określa nowy wzór wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.

Rozporządzenie weszło w życie 30.4.2018 r.

Dz.U. z 2018 r. poz. 783

Rozporządzenie Ministra Finansów z 27.4.2018 r. w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

Rozporządzenie określa nowy wzór skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12). Stosuje się je, począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r.

Jednocześnie traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z 16.12.2015 r. w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (Dz.U. poz. 2258). Wzór skróconej deklaracji określony w uchylanym rozporządzeniu będzie mógł być nadal stosowany, jednak nie dłużej niż do rozliczenia za grudzień 2018 r.

Rozporządzenie ogłoszono 7.5.2018 r. i wejdzie w życie 1.7.2018 r.

Dz.U. z 2018 r. poz. 837

Rozporządzenie Ministra Finansów z 18.4.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Zmieniono załącznik nr 2 (Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo), załącznik nr 3 (Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków) oraz załącznik nr 4 (Klasyfikację paragrafów wydatków i środków) do rozporządzenia. Przykładowo, w załączniku nr 2 zmian dokonano w dziale „756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, tj. po rozdziale „75634. Udziały związków metropolitalnych w podatku dochodowym od osób fizycznych” dodano rozdziały: „75635. Wpływy z podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych” oraz „75636. Wpływy z podatku akcyzowego od wyrobów nowatorskich”.

Rozporządzenie weszło w życie 25.4.2018 r. z mocą od 1.1.2018 r.

Dz.U. z 2018 r. poz. 767


Opracowanie: Dominika Ksepko, aplikantka adwokacka i konsultant w MDDP

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
ZMIANY W PRAWIE – maj 2018
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny