ZMIANY W PRAWIE – maj 2017

A A A

Ustawa z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

 

W ustawie doprecyzowano pojęcie alkoholu etylowego całkowicie skażonego oraz dodano obowiązek rejestracji jako podmiotu akcyzowego również dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które dokonują nabycia wewnątrz­wspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje, na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z 22.11.1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego.

 

Ustawa z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 937) weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia

 

Ustawa z 9.3.2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

 

Zawiera regulacje dotyczące wymiany informacji o dochodach osób fizycznych, regulacje dotyczące obowiązków w zakresie przekazywania informacji oraz regulacje dotyczące mechanizmów automatycznej wymiany informacji o interpretacjach indywidualnych, decyzjach w sprawach cen transakcyjnych oraz informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów. Reguluje też proceduralne aspekty wymiany informacji, m.in. ustanawiając organ właściwy w sprawach wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, którym został Szef Krajowej Administracji Skarbowej – w tym zakresie ustawa nadaje mu uprawnienia organu podatkowego.

 

Ustawa reguluje m.in. zakres danych przekazywanych w ramach informacji o grupie podmiotów (County-by-Country Reporting – CbCR) oraz nakłada na polskich podatników, należących do dużych grup międzynarodowych, dodatkowe obowiązki sprawozdawcze dotyczące jednostek wchodzących w skład grupy. Przepisy ustawy m.in.:

 

• rozszerzają krąg podmiotów objętych obowiązkiem przygotowywania i składania CbCR;

 

• wprowadzają nowy rodzaj obowiązku powiadamiania. W szczególności podmiot wchodzący w skład grupy podmiotów będzie zobowiązany do powiadamiania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, że:

 

– jest jednostką dominującą albo wyznaczoną jednostką, albo inną jednostką, składającą informację o grupie podmiotów, albo

 

– wskazuje jednostkę raportującą wraz z podaniem państwa lub terytorium, w którym zostanie przekazana informacja o grupie podmiotów;

 

• wprowadzają kary pieniężne za brak wypełnienia powyższych obowiązków. Karę pieniężną nakłada Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w drodze decyzji, w wysokości nie większej niż 1 milion PLN, uwzględniając rodzaj i zakres naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu oraz jego możliwości finansowe.

 

Ustawa implementuje regulacje wynikające m.in. z dyrektywy Rady 2014/107/UE, dyrektywy Rady (UE) 2015/2376 oraz znajdującej się na ostatnim etapie uchwalania dyrektywy Rady (UE) zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.

 

Ustawa z 9.3.2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648) – część zmian wprowadzonych ustawą weszła w życie z ciągu 7 dni od głoszenia, część 30 kwietnia, a pozostała część 1.5.2017 r.

 

Projekt ustawy wprowadzającej zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie przepisów dotyczących ulgi na działalność badawczo-rozwojową

 

Projektowane zmiany mają na celu likwidację oraz ograniczenie barier w prowadzeniu działalności innowacyjnej oraz podniesienie atrakcyjności podatkowych instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce.

 

Zmiany dotyczą m.in.:

 

  • zmiany w zakresie ulgi B+R, które zakładają zwiększenie wysokości odliczenia z tytułu ulgi na B+R z obowiązujących dzisiaj 50% kosztów osobowych dla wszystkich firm oraz 50% pozostałych kosztów dla małych i średnich przedsiębiorstw, a 30% – dla dużych przedsiębiorstw do 100% wszystkich kosztów kwalifikowanych na działalność B+R dla wszystkich przedsiębiorstw, a dla firm mających status centrum B+R – do 150% kosztów kwalifikowanych,
  • doprecyzowania istniejących przepisów dotyczących kosz­tów kwalifikowanych, m.in. kosztów dotyczących ekspertyz, opinii, usług świadczonych na podstawie umowy przez jednostkę naukową,
  • rozszerzenia katalogu kosztów kwalifikowanych, m.in. o należności z tytułu umów cywilnoprawnych, koszty nabycia sprzętu specjalistycznego w prowadzonej działalności B+R,
  • dla przedsiębiorstw działających w specjalnych strefach ekonomicznych – prawo do ulgi na B+R w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które są kosztami prowadzenia działalności B+R pozastrefowo.

 

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (numer z wykazu projektów UA29)

 

Rozporządzenie Ministra Finansów i Rozwoju z 25.4.2017 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier

 

Rozporządzenie określa nowe wzory deklaracji podatkowych dla podatku od gier:

 

  • POG-5 – deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla wszystkich podatników podatku od gier z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera,
  • POG-5/A – załącznik do deklaracji dla podatku od gier POG-5 przeznaczony dla podatników prowadzących kasyna gry, salony gry bingo pieniężne oraz urządzających zakłady wzajemne i loterie audio-tekstowe,
  • POG-5/C – załącznik do deklaracji dla podatku od gier POG-5 przeznaczony dla podatników urządzających gry objęte monopolem państwa,
  • POG-5/D – załącznik do deklaracji dla podatku od gier POG-5 przeznaczony dla podatników urządzających grę bingo fantowe i loterię fantową, inne niż urządzane przez sieć Internet,
  • POG-P – deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla płatników podatku od gier urządzających turniej gry ­pokera.

 

Wskazane wzory stosuje się do rozliczeń od kwietnia 2017 r.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów i Rozwoju z 25.4.2017 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier (Dz.U. z 2017 r. poz. 853)

 

 

 

Aleksandra Tylenda - doradca podatkowy i starszy konsultant w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego sp. z o.o.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
ZMIANY W PRAWIE – maj 2017
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny