Zmiany w prawie – maj 2014 r.

A A A

Rozporządzenie Ministra Finansów z 25.4.2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

Rozporządzenie zostało opublikowane 29.4.2014 r., a wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Zaniechanie poboru podatku dotyczy świadczeń uzyskiwanych przez podatników w związku z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej organizowanych przez organizacje pozarządowe lub przez organy samorządu zawodowego lekarzy oraz pielęgniarek i położnych mające siedzibę w państwie członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii. Dotyczy ono dochodów uzyskiwanych od 1.1.2013 r. do 31.12.2014 r.

Opublikowano: Dz.U. z 2014 r. poz. 553.

Tekst jednolity ustawy z 24.8.2006 r. o podatku tonażowym

Dnia 23.4.2014 r. został opublikowany tekst jednolity ustawy o podatku tonażowym. Uwzględniono w nim zmiany wprowadzone:

− ustawą z 7.12.2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1540),

− ustawą z 8.11.2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. poz. 1387),

− zmian przepisów ogłoszonych przed 3.3.2014 r.

Jednolity tekst ustawy nie obejmuje już art. 14–18 ustawy o podatku tonażowym. Zostały one wymienione w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5.3.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku tonażowym. Przepisy te dotyczyły zmian w innych ustawach, m.in. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, które zostały wprowadzone w momencie wejścia w życie ustawy o podatku tonażowym w 2007 r.

Dyrektywa Rady 2014/48/UE z 24.3.2014 r. zmieniająca dyrektywę 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

Dnia 15.4.2014 r. opublikowano dyrektywę zmieniającą dyrektywę w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek. Dyrektywa ma na celu poprawić jakość informacji wykorzystywanych do ustalenia tożsamości i miejsca zamieszkania właściciela odsetek. Wprowadzona została zasada automatycznej wymiany informacji o takich dochodach pomiędzy organami podatkowymi państw członkowskich.

Zmianie uległa m.in. definicja właściciela odsetek. Dyrektywa dodała definicje podmiotu gospodarczego, miejsca faktycznego zarządu oraz podlegania faktycznemu opodatkowaniu. Doprecyzowane zostały struktury, do których dyrektywa ma zastosowanie. Wprost jako niepodlegające faktycznemu opodatkowaniu wymieniono w niej polskie konstrukcje – spółkę jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną, partnerską i cywilną.

Doprecyzowana została również definicja wypłaty odsetek. Ma ona zagwarantować, że przy obliczaniu procentowej wartości aktywów zainwestowanych w instrumenty brane są pod uwagę nie tylko bezpośrednie, ale również pośrednie inwestycje w wierzytelności. W związku z powyższym zakres tego pojęcia obejmuje obecnie m.in. zyski z umowy ubezpieczenia oraz każdy dochód odnoszący się do wszelkiego rodzaju papierów wartościowych.

W dyrektywie zmodyfikowano zapis dotyczący stosowania jej regulacji do wszystkich funduszy inwestycyjnych lub programów inwestycyjnych, bez względu na ich formę prawną.

Dyrektywa powinna zostać implementowana przez państwa członkowskie do 1.1.2016 r. Przepisy mają wejść w życie 1.1.2017 r.

Ustawa z 10.1.2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 11.5.2014 r. wchodzi w życie większość przepisów ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (dalej: OrdPU). Ustawa ma na celu usprawnienie i poprawę jakości usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym przyspieszenie realizacji niektórych czynności w ramach prowadzonych postępowań. Zmiany w Ordynacji podatkowej obejmują m.in.:

− rozszerzenie przedmiotu zgody strony lub innego uczestnika postępowania na komunikowanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

− wprowadzenie fikcji e-doręczenia,

− wprowadzenie możliwości elektronicznego wglądu w akta sprawy,

− dopuszczenie stosowania elektronicznych kopii dokumentów papierowych uwierzytelnionych przez wnoszącego pismo jako jego załączników,

− dopuszczenie formy elektronicznej dla udzielenia pełnomocnictwa, wezwania na rozprawę, złożenia wyjaśnień lub zeznań w postępowaniu podatkowym, sporządzenia przez urzędnika adnotacji.

Znowelizowane przepisy Ordynacji podatkowej obejmują także regulacje dotyczące uwierzytelnienia e-dokumentów przez organy podatkowe (np. wezwań, decyzji, postanowień). Przepisy przewidują także wydawanie interpretacji indywidualnych w formie dokumentu elektronicznego. Będzie on opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Ustawa wprowadza również nowe narzędzie – portal podatkowy. Służyć ma on do kontaktów organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i inkasentami, a także ich następcami prawnymi oraz osobami trzecimi, w szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji oraz doręczania pism organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Analogiczne zmiany zostały wprowadzone do ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Nowelizacją została objęta również ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Jednak zmiany w tym zakresie wejdą w życie dopiero po upływie 36 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. Obejmują one m.in. zagadnienia dotyczące:

− pisma w postępowaniu (pisma strony), w tym elementów pisma i sposobu jego złożenia,

− doręczania pism przez sąd,

− obliczania terminów,

− akt sprawy, w tym sposobu ich prowadzenia, dostępu strony do akt sprawy, przekazywania akt innemu podmiotowi,

− formy udzielenia pełnomocnictwa.

Opublikowano: Dz.U. z 2014 r. poz. 183.

Opracowanie: Agnieszka Konofał, doradca podatkowy w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w prawie – maj 2014 r.
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny