ZMIANY W PRAWIE – luty 2020

A A A

 


Ustawa z 9.1.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Ustawa zmienia zakres usługi polegającej na udostępnianiu przez organy podatkowe wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych. Usługa nie znajdzie zastosowania do zeznań składanych przez podatników w związku z prowadzoną przez nich pozarolniczą działalnością gospodarczą lub działami specjalnymi produkcji rolnej.

W efekcie tej zmiany KAS nie będzie udostępniał zeznań podatkowych PIT-28S, PIT-36S i PIT-36LS, składanych przez podatników będących przedsiębiorstwem w spadku. Na tych formularzach rozliczane są bowiem wyłącznie przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a dla celów podatku dochodowego przychody przedsiębiorstwa w spadku uznawane są za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ustawa wchodzi w życie z 15.2.2020 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1.1.2019 r.


Dz.U. z 2020 r. poz. 179

Wejście w życie: 15.2.2020 r.


Ustawa z 20.12.2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Omawiana ustawa zmieniająca wprowadza odpowiednio do katalogu przychodów wolnych od podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i do katalogu przychodów wolnych od podatku dochodowego od osób prawnych, świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, otrzymanych ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Dz.U. z 2020 r. poz. 183

Wejście w życie: 20.2.2020 r.


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2221 z 12.12.2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 612/2013 w odniesieniu do danych rejestrowanych w komunikatach dotyczących rejestracji podmiotów gospodarczych i składów podatkowych w rejestrach krajowych i w rejestrze centralnym

Aby zapewnić spójność między strukturą komunikatów dotyczących wspólnych wniosków, określoną w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 612/2013 i rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/323 ustawodawca unijny zmienił możliwe wartości atrybutu „Rodzaj wniosku” w tabeli 1 załącznika I do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 612/2013, uwzględniając zmiany wymogów dotyczących danych w nowej wersji skomputeryzowanego systemu ustanowionego decyzją nr 1152/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

W drodze nowego rozporządzenie zaktualizowano wyjaśnienie w kolumnie F w tabeli 1 załącznika I do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 612/2013, aby umożliwić wyraźną identyfikację danych „Wartość”, jeżeli „Kod rodzaju kryterium pierwotnego” wykazuje wartość „46 = rodzaj transportu”.

Odpowiednio zaktualizowano zatem rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 612/2013.


Dz.U. UE.L. 2019.333.47

Wejście w życie: 13.2.2020 r.


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2223 z 13.12.2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/323 w odniesieniu do danych wymaganych na potrzeby dokumentów wzajemnej pomocy administracyjnej stosowanych do wymiany informacji dotyczących wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/323 określono strukturę i treść dokumentów wzajemnej pomocy administracyjnej stosowanych do celów wymiany informacji dotyczących przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, jak również kody wymagane do uzupełnienia niektórych elementów danych w tych dokumentach.

W celu uwzględnienia zmian wymogów dotyczących danych w nowej wersji skomputeryzowanego systemu ustanowionego decyzją nr 1152/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i zapewnienia spójności, ustawodawca unijny w drodze omawianego rozporządzenia wprowadził pewne zmiany w strukturze komunikatów i wykazów kodów stosowanych w dokumentach dotyczących wzajemnej pomocy.

Zaktualizowano wyjaśnienie w kolumnie F w tabeli 4 załącznika I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/323, aby umożliwić wyraźną identyfikację danych „Wartość”, jeżeli „Kod rodzaju kryterium pierwotnego” wykazuje wartość „46 = rodzaj transportu”.

Zaktualizowano również opcje w grupie danych „Podmiot odbierający” w tabeli 5 i tabeli 14 załącznika I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/323.


Dz.U. UE.L. 2019.333.82

Wejście w życie: 13.2.2020 r.


Rozporządzenie Ministra Finansów z 28.8.2019 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi

Rozporządzenie określa:

• sposób przesyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszenia oraz sposób uwierzytelniania zarejestrowanego użytkownika Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, zwanej dalej „PUESC”;

• sposób postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających i przewoźników, podmiotów sprzedających i podmiotów nabywających oraz terminy przesłania zgłoszeń albo uzupełniania zgłoszeń o informację o odbiorze towarów, w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń;

• przypadki, w których jest dokonywane zgłoszenie obejmujące więcej niż jedną przesyłkę;

• organ Krajowej Administracji Skarbowej, do którego jest przesyłane zgłoszenie w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń;

• wzór dokumentu zastępującego zgłoszenie, wraz z objaś­nieniami.


Dz.U. z 2019 r. poz. 1658

Wejście w życie: 1.9.2019 r., 1.12.2019 r., 1.2.2020 r.


Ustawa z 12.12.2019 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Omawiana ustawa modyfikuje wysokość progu przychodu umożliwiającego skorzystanie z ulgi na ZUS, a także dopuści ustalenie podstawy wymiaru składek na podstawie uzyskanego dochodu. Prawo do skorzystania z obniżonej składki na ubezpieczenia społeczne mają mieć osoby, których przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie był wyższy niż 120 tys. zł, jeżeli działalność była prowadzona przez cały rok.

Zasady ustalania obowiązku ubezpieczeń społecznych w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń pozostają bez zmian. Podobnie nie ulegnie zmianie kolejność korzystania z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (od „ulgi na start”, poprzez preferencyjne składki, aż po rozszerzony „Mały ZUS”).


Dz.U. z 2019 r. poz. 2550

Wejście w życie: 1.2.2020 r.


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2222 z 12.12.2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 684/2009 w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do danych, które należy przedstawiać w ramach skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

Omawiane rozporządzenie zmienia rozporządzenie (WE) nr 684/2009 i aktualizuje załącznik do tego rozporządzenia.

W skomputeryzowanym systemie ustanowionym decyzją 1152/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady na potrzeby przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy nie ma standardowego sposobu podawania odniesienia do elektronicznych lub papierowych załączników. Oznacza to, że ustalenie powiązania między elektronicznym dokumentem administracyjnym a załącznikiem nie jest oczywiste i takie powiązanie musi być wykonywane ręcznie.

W celu zwiększenia skuteczności systemu ustawodawca unijny dostrzegł potrzebę zapewnienia wspólnego i automatycznego sposobu powiązania elektronicznego dokumentu administracyjnego z załączonymi dokumentami. Omawiane rozporządzenie aktualizuje grupę danych (określonych w załączniku do rozporządzenia) „DOKUMENT – zaświadczenie” poprzez uwzględnienie tylko jednego dodatkowego zestawu informacji dotyczących danych „Rodzaj dokumentu” i „Nazwa dokumentu”.


Dz.U. UE.L. 2019.333.56

Wejście w życie: 13.2.2020 r.
Opracowanie: Krzysztof Suchorab, doradca podatkowy i starszy konsultant w MDDP

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
ZMIANY W PRAWIE – luty 2020
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny