ZMIANY W PRAWIE – luty 2019

A A A

 


Rozporządzenie Ministra Finansów z 31.12.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Nowe rozporządzenie określa m.in. nowe postacie znaków akcyzy i ich wzory, kryteria jakościowe znaków akcyzy, elementy znaków akcyzy oraz szczegółowe sposoby ich nanoszenia na typowe dla danego rodzaju wyrobów akcyzowych opakowania jednostkowe; wzór wniosku o wskazanie sposobu nanoszenia znaków akcyzy.

Wejście w życie: 21.2.2019 r.

Dz.U. z 2019 r. poz. 225


Rozporządzenie Ministra Finansów z 14.1.2019 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej wydobycia niektórych kopalin

Rozporządzenie określa:

  • formę i sposób wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi, produkcji koncentratu, wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej, o których mowa w ustawie z 2.3.2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin;
  • rodzaje prowadzonej dokumentacji związanej z działalnością podlegającą kontroli celno-skarbowej, jej wzory, a także sposób jej prowadzenia.


Rozporządzenie zawiera również wzory:

  • ewidencji zakupionego urobku rudy miedzi, wyprodukowanego z niego koncentratu oraz zawartości w tym koncentracie miedzi i srebra;
  • ewidencji przyrządów pomiarowych używanych do pomiaru ilości gazu ziemnego lub ropy naftowej.


Wejście w życie: 20.2.2019 r.

Dz.U. z 2019 r. poz. 214


Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.1.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Rozporządzenie określa wzory deklaracji VAT-7 oraz VAT 7-K wraz z objaśnieniami. Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z objaśnieniami, w brzmieniu nadanym omawianym rozporządzeniem stosuje się, począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2019 r.

Natomiast dotychczasowe wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z objaśnieniami, mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2019 r.

Wejście w życie: 1.2.2019 r.

Dz.U. z 2019 r. poz. 193


Rozporządzenie Ministra Finansów z 31.1.2019 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów w zakresie podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków

Zgodnie z treścią rozporządzenia przedłużeniu do 7.7.2019 r. ulegają terminy do złożenia przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatników podatku dochodowego od osób prawnych deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków oraz wpłaty podatku należnego wykazanego w tych deklaracjach, za miesiące od stycznia do maja 2019 r.

Wejście w życie: 1.2.2019 r.

Dz.U. z 2019 r. poz. 197


Ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Celem ustawy jest wprowadzenie do przepisów ogólnego prawa podatkowego nowej instytucji – obowiązkowego ujawniania informacji o schematach podatkowych (Mandatory ­Disclosure Rules – MDR), m.in. poprzez częściową transpozycję Dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z 25.5.2018 r. zmieniającej Dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych.

Ustawa reguluje w szczególności:

  • określenie definicji schematu podatkowego oraz przesłanek raportowania,
  • wskazanie kręgu podmiotów obowiązanych do przekazywania informacji,
  • określenie organu podatkowego, do którego będą kierowane informacje,
  • zakres raportowanych informacji,
  • sposób i termin raportowania,
  • konsekwencje karne niewypełnienia tego obowiązku przez podmioty obowiązane.


Zgodnie z treścią uzasadnienia projektu ustawy istotną funkcją wprowadzanych zasad MDR jest zniechęcenie podatników do korzystania ze schematów podatkowych. Zdaniem ustawodawcy, wiedząc, że rezultaty i ewentualne korzyści podatkowe udziału w schematach podatkowych będą musiały zostać ujawnione i mogą być później kwestionowane przez administrację podatkową, jest mniej prawdopodobne, że podatnik podejmie ryzyko wejścia do systemu agresywnego planowania podatkowego.

W myśl ustawy, obowiązek raportowania schematów podatkowych wymaga ujawnienia informacji nie tylko przez osoby korzystające ze schematu, ale także przez inne podmioty uczestniczące w projektowaniu i wprowadzaniu do obrotu schematu. Obowiązek raportowania będzie zatem ciążył również na doradcach podatkowych, adwokatach i radcach prawnych, którzy opracowują dla podatnika (płatnika) schematy podatkowe.

Ustawa w przeważającej mierze weszła w życie 1.1.2019 r.

Wejście w życie: 24.11.2018 r.; 1.1.2019 r.; 24.2.2019 r.

Dz.U. z 2018 r. poz. 2193
Opracowanie: Krzysztof Suchorab, doradca podatkowy i starszy konsultant w MDDP

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
ZMIANY W PRAWIE – luty 2019
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny